Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


4. Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego

Na podstawie §87 ust. 7 Rozporządzenia obligatoryjnym elementem raportów kwartalnych są pozostałe informacje, których minimalny zakres został wskazany w przepisie przywołanym powyżej przepisie.

W ramach pozostałych informacji do raportów kwartalnych należy zamieścić co najmniej do następujących grup tematycznych (przy czym poniżej prezentujemy te zagadnienia posługując się uproszczeniem – szczegółowa analiza oraz brzmienie przepisów wskazane są w poszczególnych podpunktach poświęconych danemu zagadnieniu):

  • opis organizacji grupy kapitałowej emitenta
  • wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  • informacje o poręczeniach i gwarancjach
  • stanowisko zarządu w sprawie prognoz
  • informacje o postępowaniach
  • perspektywy emitenta
  • informacje o znaczących akcjonariuszach
  • akcje i uprawnienia do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
  • inne istotne informacje

Wskazany powyżej zakres ujawnień jest identyczny niezależnie od rodzaju raportu kwartalnego, którego dotyczy tj. raportu jednostkowego, skonsolidowanego czy też rozszerzonego skonsolidowanego. Z uwagi na skonsolidowany charakter raportu kwartalnego należy jednakże pamiętać [...]

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.