Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Baza przykładów

O specyfice informacji poufnej.

Każda z osób odpowiedzialnych za raportowanie wie, że informacje poufne wymykają się spod zamkniętych katalogów. Nie można z góry i jednoznacznie przesądzić, o wszystkich informacjach, które powinny bądź też nie powinny podlegać raportowaniu właśnie z tej podstawy prawnej. Dzieje się tak głównie dlatego, że każdą informację poufną należy rozpatrywać z osobna – przypadek po przypadku - a casu ad casum w świetle towarzyszących danej informacji okoliczności.

Czy można zatem skatalogować informacje poufne?

W naszej opinii tak, podejmujemy rękawicę! Kluczem do sukcesu jest właściwe podejście do zagadnienia. Skoro nie można stworzyć zamkniętego, katalogu informacji poufnych pokusiliśmy się o ich klasyfikację rodzajową. Tworzymy i stale rozwijamy dla Państwa bazę przykładów z podkategoriami, w ramach których pokazujemy przykłady raportów charakterystycznych dla danej grupy informacji poufnych. W pierwszej odsłonie przybliżymy Państwu praktykę rynkową poprzez prezentację w ramach danych podkategorii charakterystycznych raportów, a następnie pokusimy się o analizę i case studies poszczególnych przypadków, po to by na koniec wyciągnąć końcowe wnioski, które można będzie ująć w podsumowanie.

W tym miejscu Redakcja Portalu pragnie zwrócić uwagę, że materiały przedstawione w ramach Portalu stanowią przybliżenie wybranych aspektów tematyki, lecz nie obejmują wszystkich potencjalnych uwarunkowań, sytuacji oraz możliwości, jakie mogą zaistnieć, a które należy brać pod uwagę przy ocenie znaczenia danej okoliczności lub zdarzenia oraz ich wpływu na powstanie obowiązku informacyjnego, przez co nie zawsze w danym przypadku możliwe będzie zastosowania omawianych rozwiązań wprost lub przez analogię. W szczególności prezentowane na łamach Portalu przykłady nie powinny być traktowane jako gotowe wzory rozwiązań, a jedynie przykłady sposobów wykonywania obowiązków informacyjnych przez innych emitentów, co o ile można uznać za przykłady praktyki rynkowej, to nie musi przesądzać w każdym przypadku o możliwości bezpośredniego ich zastosowania przez analogię.

Jednocześnie naszą intencją jest stałe rozwijanie znajdującej się w ramach nieniniejszej podstrony bazy, tak aby docelowo uzyskać zbiór od kilku do co najmniej kilkunastu różniących się przykładów raportów nt. informacji poufnej z danej podkategorii.

Póki co ujawniamy zaledwie skromy zaczynek tego, co mamy dla Państwa przygotowane i czym chcielibyśmy się podzielić. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania niniejszej podstrony jak i pozostałych zakładek, które zawierają przykłady raportów. To co otrzymują Państwo dziś jest jedynie nieśmiałym preludium do tego, czym chcielibyśmy, aby Portal stał się na przestrzeni kolejnych tygodni.

Zachęcamy serdecznie Państwa do zgłaszania Państwa pytań i sugestii za pośrednictwem skrzynki kontakt@ob-in.pl

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja