Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Cechy informacji poufnej

Informacja poufna jest szczególnym rodzajem informacji w „życiu” emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Ażeby można było mówić o informacji jako o informacji poufnej musi ona spełnić przede wszystkim kilka przesłanek. Musi być to informacja – mówiąc w skrócie, która nie została wcześniej podana do publicznej wiadomości, jest precyzyjna, ma charakter cenotwórczy, a racjonalny inwestor użyłby jej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jeśli mamy do czynienia z informacją, która spełnia ww. przesłanki możemy być niemal pewni, że jest to informacja poufna. Powstanie takiej informacji wiąże się z określonymi konsekwencjami, o których szerzej na kolejnych podstronach Portalu.

Zaznaczmy jednocześnie, że przedmiotem informacji poufnej będzie każde zdarzenie lub okoliczność, które wypełni przesłanki uznania go za informację poufną zgodnie z ustawową definicją. Przedmiotem informacji poufnej mogą być zatem informacje dotyczące np. negocjacji ważnych kontraktów, zawarcie istotnej dla emitenta umowy, restrukturyzacja, która ma istotny wpływ na aktywa, zniszczenia spowodowane klęskami żywiołowymi itd. Chodzi tu o taki rodzaj spośród otwartego katalogu potencjalnych zdarzeń, które ma lub będzie miało istotny wpływ na działalność emitenta lub osiągnięty przez niego wynik finansowy [...].

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.