Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Connect Point

kangshutters/FreeDigitalPhotos.netInternet – w XXI w to podstawowe źródło komunikacji oraz przesyłu informacji nie tylko dla osób fizycznych ale przede wszystkim dla podmiotów gospodarczym w tym w szczególności spółek publicznych. W  niniejszej zakładce redakcja w celu ułatwienia dostępu do materiałów, informacji oraz komunikatów publikowanych bezpośrednio przez główne instytucje rynku kapitałowego zamieściła linki do najistotniejszych z  punktu widzenia emitentów giełdowych, stron oraz dedykowanych pod stron podmiotów rynku kapitałowego.

                                       

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest instytucją państwową sprawującą nadzór nad rynkiem kapitałowym sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i pieniądza elektronicznego jak również nad biurami usług płatniczych oraz sektorem kas spółdzielczych. Celem działalności KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz stanie na straży przejrzystości, zaufania a przede wszystkim ochrony interesów jego uczestników.

Linki KNF

 

Giełda Papierów Wartościwych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z całą pewnością jest główną i wiodącą instytucją rynku kapitałowego w Polsce. Jej zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. GPW zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obecnie GPW realizuje strategię rozwoju oraz promocji polskiego rynku kapitałowego.

Linki GPW

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest w Polsce centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Obrót ten wzorowany jest na najlepszych światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. KDPW funkcjonuje jako samodzielna, należąca do Skarbu Państwa, spółka akcyjna.

Linki KDPW

 

Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa (PAP) to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 50 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. PAP tworzy kilkanaście zespołów redakcyjnych, mi. in. wyspecjalizowanych w tematyce biznesowej, politycznej i naukowej.

Linki PAP

 

GPW Media

GPW Media to serwis informacyjny prowadzony przez WSE Infoengine S.A., spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. GPW Media przeznaczony jest dla spółek notowanych na warszawskim parkiecie, które chcą prowadzić aktywną komunikację z analitykami, mediami, inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz osobami zainteresowanymi tematyką giełdową.

Linki GPWM