Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Debiutanci

Poza ewidentnymi korzyściami związanymi z wejściem na giełdę (m.in. możliwość pozyskania bezzwrotnego kapitału, uzyskanie wyceny biznesu czy aspekty związane z prestiżem i promocją) emitenci powinni być również świadomi obowiązków związanych z funkcjonowaniem na GPW, w szczególności w zakresie polityki informacyjnej. Od określonego momentu emitent zaczyna bowiem podlegać szczególnemu reżimowi prawnemu w zakresie przekazywania informacji na temat sytuacji w Spółce, w tym informacji dotyczących perspektywy jej rozwoju czy też sprawozdań finansowych. Powyższe związane jest z fundamentalnym prawidłem funkcjonowania obrotu papierami wartościowymi, jakim jest zapewnienie wszystkim inwestorom równego dostępu do informacji. Oznacza, to iż niezależnie od tego czy dany akcjonariusz posiada większościowy udział w spółce czy też tylko jedną akcję, to na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmioty te mają takie samo prawo do informacji nt. Spółki. I dokładnie temu celowi służy prawidłowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Niniejsza zakładka skierowana jest do spółek, które planują lub zaczynają dopiero przygodę z giełdą. Debiutanci muszą przede wszystkim pamiętać o tym, że już od dnia dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym spółka publiczna ma obowiązek przestrzegać obowiązków informacyjnych w całej rozciągłości, a brak lub krótkie doświadczenie na rynku kapitałowym nie jest dla organu nadzoru przesłanką zwalniającą z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia w zakresie raportowania, podobnie jak nie jest przesłanką zwalniającą z odpowiedzialności brak uprzedniego zapewnienia sobie dostępu do systemu ESPI.

W celu uniknięcia ewentualnych problemów z raportowaniem dla nowo debiutujących spółek stworzyliśmy wytyczne ułatwiające poruszanie się w nowej giełdowej rzeczywistości obejmujące m.in.:

  • wprowadzenie w tematykę zasad sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych,
  • omówienie przygotowania spółki do raportowania,
  • zastosowanie systemów, tryb ubiegania się oraz odbioru loginu i hasła do systemów ESPI i EBI,
  • omówienie pierwszych obligatoryjnych raportów publikowanych przez spółki publiczne,
  • wyjaśnienie różnic pomiędzy zasadami sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego oraz aneksów do takiego prospektu a raportami bieżącymi i okresowymi publikowanymi po dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
  • inne powiązane zagadnienia związane z faktem posiadania statusu spółki publicznej oraz notowania jej papierów wartościowych na rynku regulowanym.

Nowo debiutująca spółka znajdzie w tym miejscu również aktualne adresy głównych instytucji i podmiotów rynku kapitałowego wraz z pomocnymi numerami telefonów.

Do lektury niniejszej sekcji zachęcamy w szczególności emitentów, którzy podjęli już decyzję o debiucie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - wskazane jest aby podjęli stosowne czynności już na kilka tygodni przed orientacyjną data dopuszczenia ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż przez debiut, o którym mowa powyżej rozumieć należy również „przejście” na główny parkiet z obrotu w ASO.

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja