Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Definicja

Właściwe zrozumienie definicji informacji poufnej to pierwszy klucz sukcesu dla właściwego zrozumienia całej instytucji informacji poufnej, a co za tym idzie poprawnego wykonywania obowiązków informacyjnych.

Z drugiej strony nie ma katalogu informacji wskazanych przez polskiego ustawodawcę jako poufne, a ten który znajdujemy na gruncie wytycznych CESR jest otwarty i co gorsza nie w każdym przypadku przystaje do realiów polskiego rynku kapitałowego. Pozostajemy zatem tak naprawdę sam na sam z definicją informacji poufnej, o której mowa w art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a od tego czy dokonamy jej właściwej wykładni w świetle danego przypadku zależało będzie niejednokrotnie, czy organ nadzoru oceni naszą decyzję jako poprawną lub nie.

Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy do analizy informacji zamieszczonych w ramach niniejszego Panelu. Wychodzimy od definicji informacji poufnej po to, by na kolejnych podstronach omówić jej właściwą wykładnię w świetle poszczególnych przesłanek

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.