Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Dokumenty

Jako Redakcja Portalu stawiamy sobie za cel przełożyć dla Państwa język prawniczy na taki, który byłby łatwiejszy do zrozumienia a przez to przystępniejszy i prostszy w stosowaniu. Jeśli jeszcze nie udało nam się z Portalu uczynić czytanej jednym tchem powieści, to obiecujemy dołożyć starań, aby w przyszłości tak było.

Z drugiej jednak strony iurisprudentia rządzi się swoimi prawami i w niektórych przypadkach dla właściwego zrozumienia i wykładni przepisów prawnych konieczne będzie sięgnięcie do źródeł prawa powszechnie obowiązującego – czyli dzienników ustaw. Pamiętajmy bowiem, że w zakresie prawa krajowego są one w Polsce jedynymi oficjalnymi źródłami prawa.

Ważne jest również – tam gdzie są dostępne – zapoznanie się z oficjalnymi stanowiskami np. Komisji Nadzoru Finansowego. Gromadzimy je dla Państwa w ramach niniejszej zakładki.

Na skróty oferujemy również możliwość sięgnięcia do najbardziej aktualnej dokumentacji dotyczącej ładu korporacyjnego.

Dzięki tej podstronie mogą również Państwo dotrzeć do formularzy sytemu ESPI oraz strony logowania w systemie EBI.

Disclaimer

Redakcja zwraca jednak uwagę, że w dacie uruchomienia Portalu niniejsza podstrona – zarówno w odniesieniu do zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników dedykowana jest spółkom z rynku regulowanego. Podmioty notowane w ASO zachęcamy do śledzenia postępu prac nad portalem – docelowo pragniemy uczynić z niego narzędzie również dla spółek z młodszego rynku.

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja