Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


DPSN

Czym jest ład korporacyjny?

Powszechne obecnie zjawisko oddzielenia funkcji osoby zarządzającej od właściciela biznesu wymogło utworzenie szeregu narzędzi, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziom kontroli tych pierwszych ze strony tych drugich. Mowa tutaj jest o ustanowieniu tak określonych standardów komunikacji zarządów z inwestorami jak również pewnych rozwiązań ułatwiających czy nawet umożliwiających nadzór nad poszczególnymi sferami korporacyjnymi biznesu.Wobec powyższego uzasadnione jest istnienie tzw. instytucji ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

W ogólnym ujęciu ład korporacyjny stanowi zestaw pewnych reguł oraz wytycznych składających się na mechanizmy, którego celem jest dążenie do zachowania przejrzystości prowadzonej działalności na gruncie określonych rozwiązań korporacyjnych. Właściwie realizowany ład korporacyjny ma na celu bowiem zabezpieczenie interesu osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem danej jednostki w zakresie respektowania posiadanych uprawnień właścicielskich. Mowa jest tutaj m.in. o zapewnieniu dostępu do informacji czy wprowadzeniu mechanizmów służących zachowaniu transparentności korporacyjnej sfery biznesu.

Powyższe jest szczególnie istotne w odniesieniu do spółek publicznych, które posiadają szerokie grono właścicieli (akcjonariuszy).

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja