Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


19 Lipiec 2017

Bez wakacyjnych urlopów w obszarze obowiązków informacyjnych

Sezon urlopowy w pełni, a tymczasem organ nadzoru przypomina    rynkowi, że od obowiązków informacyjnych nie ma wakacji, a wykluczenie papierów emitenta z rynku giełdowego to żadna zasłużona emerytura. Oto bowiem KNF po raz kolejny karze za naruszenia sprzed lat i to spółkę obecnie już nie notowaną. W komunikacie z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2017 r. przypominano m.in. o kwestii identyfikacji informacji poufnych w procesie sporządzania raportów okresowych oraz obowiązkach tak akcjonariuszy jak i spółki w zakresie znacznych pakietów akcji. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nawet po opuszczeniu rynku giełdowego ręka nadzorcy może dotknąć nierzetelnych emitentów daleko wstecz, co jednak ulec ma złagodzeniu wobec obowiązujących od początku czerwca bieżącego roku znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Pięcioletnie przedawnienie stało się faktem

Ostatnie przynajmmniej dwanaście miesięcy to w obszarze szeroko pojętych obowiązków informacyjnych, czy szerzej w obszarze compliance, można by rzecz permanentne zmiany, zmiany, zmiany. Najpierw rynek żył zbliżającą się rzeczywistością MARowską, równolegle z którą pojawiła się na horyzoncie kwestia raportowania niefinansowego. W między czasie trwały burzliwe prace nad nową ustawą o biegłych rewidentach, która przypomnijmy w zasadniczej części obowiązuje już od dnia 21 czerwca 2017 r. Czteromiesięczny okres dostosowawczy, o którym mowa w tej ustawie wbrew przekonaniom wielu emitentów dotyczy wyłącznie kwestii dostosowania składu osobowego Komitetu Audytu oraz odpowiednio Rady Nadzorczej tudzież jest to okres na powołanie takiego ciała, gdyby pod nową ustawą jego posiadanie okazało się co dla niektórych obowiązkowe. W pozostałym zakresie, przypomnijmy, nowa ustawa już obowiązuje, co dla emitentów ma kluczowe znaczenie m.in. w związku z toczącym się obecnie u wielu emitentów wyborem firm audytorskich dokonujących odpowiednio przeglądu, a następnie badania ich sprawozdań finansowych. Dodajmy, że wzmiankujemy tu tylko o kluczowych obszarach, które podlegały zmianom. Jak można się domyśleć wszystkie ww. nowości spowodowały, że na barki osób zajmujących się obszarem compliance nałożono kolejny wachlarz obowiązków w ramach i tak już rozrośniętej do granic możliwości sieci większych i mniejszych spraw do wdrożenia w ramach spółek. Śruba się dokręca...

Pojawiło się przy tym jednak zagadnienie dające lekki oddech wszystkim osobom zaangażowanym w wypełnianie przez emitentów obowiązków informacyjnych, a mianowicie wprowadzono – postulowany na rynku od dłuższego czasu – pięcioletni okres przedawnienia za naruszenie obowiązków informacyjnych. Znowelizowany i obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. przepis art. 189g. § 1 kodeksu postepowania administracyjnego przewiduje, że administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa.

« powrót