Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


31 Maj 2016

KNF wyjaśnia jak podchodzić do informacji poufnej

Dwa posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu minionego tygodnia przyniosły trzy kary na emitentów. Spółka Polymetal SA została ukarana za nieprzekazywanie raportów okresowych, spółka Rafako SA nie zidentyfikowała i nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnej o konieczności dokonania odpisów, z kolei spółka Investment Friends Capital SA (dawniej Zakłady Mięsne Herman SA) w sposób niewłaściwy zastosowała instytucję opóźniania informacji poufnych. Wnioski, jakie można wyciągnąć z ww. kar potwierdzają m.in. prezentowane od jakiegoś czasu podejście KNF do identyfikacji informacji poufnej w kontekście raportów okresowych, co w sposób szczególny zyska na znaczeniu w obliczu zmian obowiązków informacyjnych, jakie zaczną obowiązywać emitentów już za nieco ponad miesiąc. Jak się również okazuje, stosowanie instytucji opóźnienia, nawet na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest aż tak proste jak mogłoby się wydawać, a jak wiemy przepisy obowiązujące w przyszłości staną się jeszcze trudniejsze do stosowania w praktyce.

Co z tym opóźnianiem informacji poufnych..?

KNF nałożyła na spółkę Investment Friends Capital SA (dawniej Zakłady Mięsne Herman SA) karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości w terminie określonym w art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie informacji poufnej o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy spółką, Fon Ecology SA z siedzibą w Płocku oraz TransRMF sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach.

Kluczowe w kontekście kary dla ww. spółki wydają się być w szczególności wyjaśnienia KNF odnośnie do dopuszczalnych okoliczności umożliwiających opóźnienie informacji poufnych.

Stan faktyczny tego przypadku przedstawiony w komunikacie KNF wyglądał następująco: „dniu 29 grudnia 2011 r. spółka zawarła ze spółkami: TransRMF sp. z o.o. i Fon Ecology SA umowę inwestycyjną, będącą częścią szerokiego porozumienia inwestorskiego, na mocy którego kontrolny pakiet w spółce zmienił właściciela oraz podjęta została głęboka restrukturyzacja spółki (obejmująca zbycie zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa). Spółka opóźniła przekazanie informacji o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej, przekazując KNF raport w trybie art. 57 ustawy o ofercie w dniu 30 grudnia 2011 r. i zobowiązując się do przekazania informacji do publicznej wiadomości do dnia 15 stycznia 2012 r. Spółka uznała, że wcześniejsze ujawnienie informacji może znacząco negatywnie wpłynąć na realizację przyjętej strategii restrukturyzacyjnej.”

W dniu 12 stycznia 2012 r. spółka przekazała do publicznej wiadomości pięć raportów bieżących dotyczących pośredniego nabycia znacznego pakietu jej akcji (a dokładniej 96,04 %) ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2012 r. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku zawarcia przez spółkę Fon Ecology SA umowy nabycia 100 % udziałów w spółce TransRMF-Plus sp. z o.o., która była bezpośrednim akcjonariuszem spółki. Natomiast Fon SA, Damf Invest SA oraz dwie osoby fizyczne były podmiotami dominującymi wobec Fon Ecology SA. 13 stycznia 2012 r., godz. 17:35 to data przekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 10/2012, w którym to spółka ujawniła opóźnioną informację poufną o zawartej umowie inwestycyjnej.

Analiza stanu faktycznego dokonana przez KNF doprowadziła do wniosku, że informacja o zawarciu umowy inwestycyjnej była informacją poufną, gdyż dotyczyła bezpośrednio spółki, była precyzyjna (wskazywała na zdarzenia, które wystąpiły, a jej charakter umożliwiał ocenę jej wpływu na cenę akcji spółki) oraz cenotwórcza (gdyż mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych). Istotny charakter ww. zdarzenia wynikał z tego, że na skutej realizacji umowy inwestycyjnej miał się całkowicie zmienić profil działalności spółki, w związku ze sprzedażą poza grupę kapitałową zorganizowanego przedsiębiorstwa spółki, służącego do prowadzenia działalności operacyjnej w postaci przetwórstwa mięsa. „Ponadto, jak ostatecznie wskazała spółka w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r., umowa inwestycyjna była częścią szerokiego porozumienia inwestorskiego, w skład którego wchodziła również umowa sprzedaży, na podstawie której pakiet kontrolny akcji spółki zmienił właściciela. Gdyby spółka przekazała w terminie informacje, o których mowa w raporcie nr 10/2012, uczestnicy rynku otrzymaliby pełny obraz zmian dotyczących podstawowej działalności podmiotu, w który zainwestowali swoje środki” – czytamy dalej w komunikacie KNF.

« powrót