Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Idea stworzenia encyklopedii on-line

Na przestrzeni 7 lat doświadczeń związanych z obwiązkami informacyjnymi, jako pracownik Komisji Nadzoru Finansowego a potem doradca, przekonałem się, że podstawowym problemem dla spółek jest brak ogólnodostępnych i kompleksowych źródeł wiedzy nt. zagadnień składających się na tą dziedzinę. Taki stan rzeczy wymagał zmiany.

Symptomy

Obowiązki informacyjne zawsze rodziły po stronie osób odpowiedzialnych za raportowanie – i nie zmieniło się to na przestrzeni lat – liczne pytania i wątpliwości. Czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako informacja poufna? Czy nie przekazując danego raportu narażamy się na odpowiedzialność przed KNF? Czy na tym etapie negocjacji możemy już uznać daną informację za precyzyjną, czy też może uznane to zostanie za marketing? Od kiedy liczyć niezwłoczność raportowania? Jaka jest prawidłowa wykładania danego przepisu? Te i inne nie mniej doniosłe pytania towarzyszyły spółkom od lat i od lat pozostają aktualne.

Diagnoza

Co było przyczyną takiego stanu rzeczy? Przepisy prawne są skomplikowane, aktów legislacyjnych jest wiele, oficjalnych wykładni oraz przystępnych opracowań brak, a czasem konieczna jest po prostu znajomość praktyki rynkowej w danym zakresie. Do tego czasu na wykładnię, czy badanie sposobu raportowania innych jest jak na lekarstwo, bo w zdecydowanej większości przypadków raportować należy niezwłocznie. Nic więc dziwnego, że osoby z niewielkim doświadczeniem mogły czuć się zagubione.

Panaceum

Oto jednak pojawia się lekarstwo na te problemy w postaci portalu obowiązki-informacyjne.pl łączącego w sobie funkcje kompleksowej encyklopedii on-line z aplikacją zapewniającą szereg użytecznych narzędzi wspomagających rzetelne raportowanie, a poprzez to zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności przed KNF oraz optymalizację procesu sporządzania raportów.

Następne kroki

Portal to owoc niemal roku ciężkiej pracy Redakcji. Liczymy że spotka się z Państwa uznaniem, choć jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że dużo do zrobienia jest jeszcze przed nami. Mamy szereg własnych pomysłów na to w jaki sposób uatrakcyjnić Portal dla Państwa i co uczynić, by był narzędziem jeszcze bardziej praktycznym. Niezależnie od posiadania własnych pomysłów chcielibyśmy jednak pozostać otwarci na Państwa głosy i sugestie – zachęcamy do śmiałego sygnalizowania Państwa potrzeb oraz krytycznych uwag pod kątem niedociągnięć.

Naszą intencją jest stała poprawa funkcjonalności serwisu dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa komentarze do wyrażania których zachęcamy drogą mailową. Temu m.in. służy skrzynka kontakt@ob-in.pl

Naszą intencją jest stałe rozwijanie znajdującej się w ramach Portalu bazy przykładów, tak aby docelowo uzyskać zbiór od kilku do co najmniej kilkunastu różniących się przykładów raportów nt. informacji z danej podkategorii. Póki co ujawniamy zaledwie skromy zaczynek tego, co mamy dla Państwa przygotowane i czym chcielibyśmy się podzielić. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania zakładek i podstron Portalu, które zawierają przykłady raportów – ich liczba stale rośnie.

To co otrzymują Państwo dziś jest jedynie nieśmiałym preludium do tego, czym chcielibyśmy, aby Portal stał się na przestrzeni kolejnych tygodni.

To samo dotyczy jednocześnie przedstawianych przez nas wykładni. Na początek przedstawiamy wprowadzenie do każdej tematyki, a następnie dokładali będziemy starań, aby nasze analizy i wykładnie ulegały dalszemu pogłębianiu. W pierwszej kolejności pochylimy się nad zagadnieniami, które to Państwo nam zgłoszą. Następnie będziemy drążyć tematy, aż je wyczerpiemy.