Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Informacja poufna

Informacja poufna jest najistotniejszą kategorią informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych. To właśnie tej kategorii informacji przypisana jest cecha cenotwórczości – a więc ten aspekt, który najmocniej rozpala wyobraźnię inwestorów i analityków. Cecha ta sprawia, że informacje należące do tej kategorii powinny być z jednej strony objęte najszerszą ochroną, z drugiej podlegać niezwłocznemu przekazaniu do wiadomości publicznej. I tu, zaraz na wstępie, jak przynajmniej może się wydawać osobom spotykającym się z tym zagadnieniem po raz pierwszy, dochodzimy do paradoksu: jak to możliwe i w jaki sposób należy to interpretować, że informacje z samej nazwy poufne, a zatem podlegające ochronie, należy niezwłocznie przekazywać do wiadomości publicznej? Otóż odpowiedź jest prosta, paradoks pozorny, a jedno i drugie można pogodzić. Tytularna „poufność” informacji oznacza tyle, że poufną dana informacja musi pozostać jedynie od momentu zajścia zdarzenia lub okoliczności będącej jej źródłem (lub powzięcia o tym informacji przez emitenta) do czasu publikacji przez emitenta raportu bieżącego w tej sprawie za pomocą oficjalnego kanału przeznaczonego do raportowania, jakim dla spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest Elektroniczny System Przekazywania Informacji. Co do zasady raport taki publikuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji lub zajścia danego zdarzenia, a więc z tego punktu widzenia co do zasady okres, w którym informacja poufna pozostaje poufną jest relatywnie krótki. Redakcji Portalu znane są zaledwie dwa przypadki, kiedy publikacja raportu zawierającego informację poufną następuję później niż niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięciu przez emitenta informacji. Mamy tu na myśli publikację danych finansowych, które ujawniane są co do zasady w trybie i terminach właściwych dla raportów okresowych oraz przypadek opóźnienia przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej.

Jednocześnie informacja poufna, będąc kategorią informacji o najwyższym statusie – zarówno z punktu widzenia uczestników rynku jak i organu nadzoru może być dla niedoświadczonych osób najtrudniej uchwytna pośród wszystkich zdarzeń i okoliczności podlegających raportowaniu. Dlaczego? Ponieważ jak pokazuje doświadczenie z jednej strony relatywnie mało jest informacji, które jednoznacznie wpisują się w kryteria informacji poufnej natomiast więcej jest takich, których ocena pozostaje niejednoznaczna, a z drugiej strony nie ma katalogu informacji wskazanych przez polskiego ustawodawcę jako poufne, a ten który znajdujemy na gruncie wytycznych CESR jest otwarty i co gorsza nie w każdym przypadku przystaje do realiów polskiego rynku kapitałowego. Pozostajemy zatem tak naprawdę sam na sam z definicją informacji poufnej, o której mowa w art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a od tego czy dokonamy jej właściwej wykładni w świetle danego przypadku zależało będzie niejednokrotnie, czy organ nadzoru oceni naszą decyzję jako poprawną lub nie.

Są jak się wydaje trzy klucze sukcesu do właściwego zrozumienia informacji poufnej. Pierwszy to [...]

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.