Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Inicjatywy SEG

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Celem Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest:

- reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim członków,

- umożliwienie współdziałania emitentów papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków i dbałości o etyczne zachowanie uczestników rynku kapitałowego.

Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji aktywności gospodarczej, zaradności, oszczędności i racjonalizmu w działaniu. Stowarzyszenie podejmuje działania, w tym działalność naukową i oświatową, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego.

Korzyści z członkostwa w SEG

Członkowstwo w SEG to nie tylko przywilej, ale również szereg korzyści, wśród których warto pokreślić:

- Dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG,

- Bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG

- Bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG,

- Możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych ,

- Wzrost znaczenia Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, a tym samym spółek członkowskich, jako partnera w konsultacjach aktów prawnych i innych aktów regulacyjnych

- Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji "regulacyjnych", które mogłyby zaistnieć w przypadku braku dbałości o regulacje z punktu widzenia spółek giełdowych.


Zostań członkiem SEG