Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Katalog Główny

Czym jest Katalog Główny?

Pod pojęciem Katalogu Głównego rozumiemy zdarzenia i okoliczności wymienione w § 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Przytoczony powyżej paragraf zawiera najważniejsze z punktu widzenia akcjonariuszy zdarzenia o charakterze gospodarczym oraz korporacyjnym w przypadku wystąpienia których powstaje obligatoryjny obowiązek informacyjny. Co do zasady będą to jednocześnie informacje przekazywane do wiadomości publicznej w trybie niezwłocznym, tj. bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 24 godzin od odpowiednio zajścia zdarzenia albo okoliczności lub powzięcia o nich informacji. Wskazany katalog jest najbardziej istotnym elementem wykonywania bieżących obowiązków informacyjnych wśród tych wymienionych przez Rozporządzenie. Niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych w odniesieniu do zdarzeń wskazanych w Katalogu Głównym może powodować największe, zaraz po uchybieniach w przekazywaniu do wiadomości publicznej informacji poufnych szkody po stronie rynku/akcjonariuszy a co za tym idzie spotyka się zazwyczaj z najbardziej dotkliwymi sankcjami ze strony nadzoru. Co ciekawe Katalog Główny wydaje się być niezwykle użytecznym narzędziem nie tylko dla emitentów ale również dla organu nadzoru. W oparciu bowiem o wymogi ujawnień zawarte w Katalogu Głównym można łatwo wskazać na uchybienia przejawiające się w niekompletności opublikowanych raportach bieżących. Wiemy z praktyki, że właśnie niekompletność raportów przyciąga uwagę organu nadzoru a czasami może nawet stanowić przesłankę do przeprowadzanie szerszej analizy raportowania danej spółki (kilku a nie wyłącznie jednego raportu) pod kątem rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych. Wszystko powyższe sprawia, że jest to obszar, który wymaga szczególnej uwagi.

Katalog Główny zdarzeń a katalog elementów raportu dotyczącego danego zdarzenia

Znamienne jest to, że § 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, to jedynie zaledwie namiastka tego, co powinni Państwo wiedzieć przygotowując katalogowy raport bieżący. Każdy z punktów wskazanych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia ma bowiem swój odpowiednik w dalszej części omawianego aktu wykonawczego, który wskazuje jaki zakres elementów (informacji) powinien znaleźć się w raporcie - jako niezbędne minimum. Taka konstrukcja sprawia, że Rozporządzenie może być uznawane za mało podręczne i nieprzejrzyste.
 

Najważniejsze użyteczności w ramach tej podstrony

Mając powyższe na uwadze przygotowaliśmy w ramach naszego portalu szereg użytecznych dla Państwa udogodnień.
 

Podpowiedzi oraz wyjaśnienia

Po pierwsze wystarczy kliknąć wybrane zagadnienie, a w panelu obok pojawią się wspomniane elementy składające się na raport w danej sprawie. Co więcej, każde takie zagadnienie zawiera krótką podpowiedź w ramach której zwracamy uwagę na kluczowe aspekty oraz "kruczki". Przykład poniżej:


 

Formularz oraz check-box

Na tym jednak nie koniec. Dla każdego rynku oraz dla każdego rodzaju zdarzenia istnieje możliwość użycia Formularza – praktycznego narzędzia do edycji raportów on-line. Co więcej w ramach Formularza mogą również Państwo skorzystać z check listy, aby upewnić się, czy sporządzony raport zawiera niezbędne katalogowe minimum informacji.

widok: przykład fragmentu formularza z zaznaczoną pozycją CHECK-BOX
 

Narzędziownik

Na formularzu nie kończymy jednak udogodnień - dla jeszcze większej Państwa wygody do każdej podkategorii informacji dodaliśmy pomocnicze menu. Zawarte w nim ikony reprezentują:

FAQ – odpowiedzi na najczęstsze pytania,

PRZEPISY – przepisy prawa dotyczące danego tematu,

PRZYKŁADY – jak o tym raportują inni,

ANTYPRZYKŁADY – na co należy uważać w sieci,

POWIĄZANE – o czym pamiętać przy okazji.

 

A tak wygląda nasze podręczne menu:

  

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja