Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Katalog

Czym jest podstrona „Katalog”

Podstrona „Katalog” dedykowana jest tym informacjom, które podlegają publikacji poprzez Elektroniczny System Przekazywnaia Informacji (ESPI) w trybie raportów bieżących, a jednocześnie wskazane są wprost w przepisach prawa, jako zdarzenia lub okoliczności, które przy spełnieniu pewnych kryteriów podlegają obligatoryjnemu raportowaniu. Aby uniknąć nadmiernego rozbudowania, "Katalog" dzieli się na kilka podkategorii, które grupują zagadnienia w zależności od rodzaju zdarzeń bądź miejsca występowania obowiązku informacyjnego w przepisach.

Należy wyjaśnić, że najszerszy katalog zdarzeń i informacji podlegających raportowaniu znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych1, ale nie jest to jedyna regulacja wskazująca wprost, na zdarzenia z którymi wiąże się obowiązek informacyjny. Poza Rozporządzeniem obowiązek publikacji pewnych informacji wynika wprost z Ustawy o ofercie (...), jak również z Ustawy o obrocie (...) – w niektórych przypadkach akty te w zakresie obowiązków informacyjnych doregulowywane są poprzez przepisy wykonawcze, których znajomość również jest konieczna. W zakresie walnych zgromadzeń spółek publicznych nie może również pozostać poza spektrum zainteresowań Kodeks Spółek Handlowych, który również nie pozostaje bez znaczenia w świetle obowiązków informacyjnych. Na tym nie koniec. Mało kto wie, że pewne przepisy szczególne przyjmowane na poziomie unijnym również rodzą obowiązki informacyjne – przykładem takiego aktu jest np. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, które stosowane jest przez spółki prowadzące skup akcji własnych.

Mając na uwadze dużą liczbę aktów prawnych, których znajomość jest konieczna dla prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych przychodzimy Państwu w sukurs - sklasyfikowaliśmy dla Państwa zdarzenia i okoliczności podlegające raportowaniu, by łatwo można było do nich dotrzeć. Dziś w erze pośpiechu liczy się bowiem szybki oraz łatwy dostęp do informacji oraz narzędzi potrzebnych do wypełniania naszych zawodowych obowiązków. Naprzeciw temu właśnie wychodzi nasz Katalog (...)

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja

1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim