Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Kontakt

Aby udogodnić Państwu komunikację z firmą obowiązki-informacyjne.pl, w zakresie usług, użyteczności oraz funkcjonalności, dostępnych na jego łamach a ponadto aby umożliwić użytkownikom kierowanie wszelkich sugestii oraz uwag dotyczących działania strony obowiązki-informacyjne.pl firma uruchomiła szereg adresów email na które mogą Państwo przesyłać swoje pytania oraz opinie.

Niezależnie od posiadania własnych pomysłów chcielibyśmy pozostać otwarci na Państwa głosy i sugestie – zachęcamy do śmiałego sygnalizowania Państwa potrzeb oraz krytycznych uwag pod kątem każdej z usług oraz użyteczności Portalu. Naszą intencją jest stała poprawa funkcjonalności serwisu dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i komentarze do wyrażania których zachęcamy drogą mailową.

 
 
 
Szkolenia są adresowane do osób wyznaczonych w Spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

 szkolenia@ob-in.pl

  

 konsultacje@ob-in.pl

Zapewnienie stałego i bezpośredniego doradztwa, polegającego na bieżącym wspieraniu Spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Usługa odbywa się na zasadzie HOT_LINE co oznacza że Spółka ma zapewnioną możliwość telefonicznej lub e-mailowej konsultacji z doradcą dowolnej kwestii związanej z obowiązkami informacyjnymi.
 
Aby Portal obowiązki-informacyjne.pl mógł wypełniać oczekiwania swoich użytkowników niezbędne jest poznanie ich opinii oraz sugestii w zakresie jego wszystkich materiałów i użyteczności. Redakcja Portalu pozostaje otwarta na wszelkie uwagi, sugestie oraz komentarze (zarówno te pozytywne jak i negatywne) dotyczące każdej płaszczyzny związanej z jego funkcjonowaniem. Tym bardziej zachęcamy do kontaktu z Redakcją w powyższym zakresie oraz zadawania pytań związanych z Portalem.

 kontakt@ob-in.pl

 

regulacje@ob-in.pl

Weryfikacja istniejących lub sporządzanie od podstaw nowych regulacji wewnętrznych spółki publicznej dotyczących obowiązków informacyjnych. Regulacje są przygotowywane w oparciu o przepisy rynku kapitałowego z uwzględnieniem specyficznych dla Spółki rozwiązań, jej struktury, zakresu obowiązków oraz kompetencji pracowników z punktu widzenia wypełniania obowiązków informacyjnych.
 
Informacje na temat płatności, umówienia indywidualnych szkoleń dla pracowników w spółce jak również innych zagadnień o których pragną nas Państwo zapytać lub poinformować prosimy adresować na podany obok adres email.

 biuro@ob-in.pl

 

 pomoc@ob-in.pl

W przypadku gdy podczas korzystania z portalu obowiązki-informacyjne.pl napotkają Państwo na problemu natury technicznej  prosimy o kontakt mailowy na podany obok adres wraz ze wskazaniem krótkiego opisu powstałego problemu, oraz podanie danych Emitenta oraz użytkownika.
 

ul. Jana Matejki 4/51, 00-481 Warszawa

NIP: 8251937122

REGON: 146116695

Tel.: (22) 127-58-10