Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Nadzór KNF

Organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który obok m.in. rynku instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja jest centralnym organem administracji państwowej powołanym na mocy Ustawy z o nadzorze nad rynkiem finansowym. Ustawa, o której mowa powyżej określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. Z kolei kwestie związane z nadzorem nad rynkiem kapitałowym zostały uregulowane w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Ustawa ta określa organizację, zakres i cel sprawowania określa organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Celem sprawowanego przez Komisję nadzoru nad rynkiem kapitałowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu.

Natomiast do ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym należy:

  1. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego;
  2. sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym, w zakresie określonym przepisami prawa;
  3. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego;
  4. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Do zadań Komisji należy również przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Komisja może również występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę przepisów wykonawczych przewidzianych przepisami ustaw.

Nadzór Komisji w zakresie realizacji przez emitentów obowiązków informacyjnych realizowany jest na kilku płaszczyznach.

Mamy więc uprawnienie Komisji do nałożenia określonych sankcji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku informacyjnego. W świetle obowiązujących przepisów tj. art. 96 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 56 oraz art. 57 Ustawy o ofercie – czyli odpowiednio przekazywanie informacji poufnych, bieżących i okresowych oraz opóźnianie informacji - Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Warto jednak zauważyć, iż w dotychczasowej praktyce KNF nie zdarzyło się, aby jakakolwiek spółka giełdowa został ukarana maksymalną karą 1.000.000 zł w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem nałożonych obowiązków informacyjnych. Literalne brzmienie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie pozwala sądzić, iż nie każde naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych wiąże się automatycznie z nałożeniem kary pieniężnej. Wskazany powyżej przepis posługuje się bowiem sformułowaniem „Komisja może” podjąć określone działanie, co oznacza, że decyzja KNF ma charakter uznaniowy. Nadzór Komisji przybiera zatem również formę miękką, co potwierdza znana nam praktyka. Mowa jest tutaj w szczególności o monitorowaniu publikowanych przez emitentów informacji w oparciu o analizę opublikowanych tak za pośrednictwem systemu ESPI raportów bieżących i okresowych, ale również informacji medialnych. W sytuacji zidentyfikowania pewnych braków w zakresie wymaganych ujawnień lub pojawiania się wątpliwości co do rzetelności raportowania danego emitenta, Komisja zwyczajowo wysyła do tego emitenta stosowne pismo. W znakomitej większości przypadków pismo takie zawiera prośbę o przekazanie wyjaśnień w zakresie posiadanych wątpliwości czy też zalecenie uzupełnienia zidentyfikowanych braków w opublikowanym raporcie. Znane nam są również przypadki pism do emitentów, w których Komisja tylko do rozważenia pozostawiała emitentowi określone zalecenia wskazując jedynie pożądany kierunek raportowania. Tym samym pomimo interwencji organu nadzoru ostateczna decyzja co do kształtu realizowanej przez emitenta polityki informacyjnej pozostawała w gestii tego podmiotu. Ponadto zdarza się, iż pismo ze strony Komisji wskazuje tylko na pewne zagadnienia przy czym z samym pismem nie są związane szczególne rekomendacji Komisji. W takim przypadku chodzi, więc raczej o formę edukacji emitenta niż o wyciąganie konsekwencji z tytułu pewnych uchybień w raportowaniu.

Powracając jeszcze na chwilę do możliwości nałożenia przez Komisję sankcji karnych należy wyjaśnić, iż w przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków informacyjnych Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób. Ponadto Komisja może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej niewywiązywanie się emitenta z obowiązków informacyjnych. Na tej właśnie podstawie Komisja publikuje na swojej stronie internetowej komunikaty o nałożonych karach na emitentów, a ponadto udostępniana na niej zbiorczy wykaz naruszeń obowiązków informacyjnych.

Warto pamiętać, iż obok nadzoru w obszarze obowiązków informacyjnych realizowanych przez emitentów Komisja podejmuje również pewne działania wobec akcjonariuszy spółek publicznych. Mowa tutaj jest tak o znaczących akcjonariuszach emitentów jak i akcjonariuszach pełniących określone funkcje w przedsiębiorstwie emitenta.

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja