Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania portalu i odnosi się do wszystkich jego użytkowników.

Portal obowiązki-informacyjne.pl jest dziełem autorskim Redakcji portalu, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych jego części. Zastrzegamy, iż wszystkie materiały (w tym sposób ich organizacji i prezentacji), układ portalu, jej części składowe, graficzne, narzędzia takie jak: formularze on-line, kalkulatory, planner, kalendarz i inne zawarte na portalu znajdującym się pod domeną: www.obowiązki-informacyjne.pl są własnością firmy „obowiązki-informacyjne.pl Paweł Małkiński”, ul. Hoża 1/5, 00-528 Warszawa, NIP: 825-193-71-22 oraz są przedmiotem praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) czytaj więcej...

Korzystanie z płatnej części portalu jest dopuszczalne jedynie przez spółkę, która wykupiła abonament, oraz uzyskała do niego dostęp za pomocą przydzielonego loginu oraz hasła. W związku z powyższym zabrania się udostępniania loginu oraz hasła osobom i podmiotom nieuprawnionym, w szczególności osobom i podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi konkurencyjne w stosunku do usług świadczonych przez firmę „obowiązki-informacyjne.pl Paweł Małkiński”. czytaj więcej...

Portal internetowy znajdujący się pod domeną obowiązki-informacyjne.pl jest jedynie poglądową platformą wsparcia w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których papiery wartościowe będą lub są odpowiednio dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, mająca na celu przybliżenie tematyki podstaw prawnych, wykładni przepisów, zasad raportowania, praktycznych przykładów (przykładów poprawnej praktyki rynkowej oraz anty-przykładów), stanowisk, opinii oraz tematów pokrewnych dla szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych. czytaj więcej...

Zasady świadczenia usług przez naszą Redakcję zostały zebrane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. czytaj więcej...

Podczas przeglądania naszego portalu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas jeden lub kilka plików cookies. czytaj więcej...

Na zakończenie przedstawiamy Państwu jak chronimy dane wprowadzane przez naszych użytkowników. czytaj więcej...