Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Notyfikacja

Pod pojęciem „notyfikacji” rozumieć należy spoczywający na osobach piastujących w spółce publicznej (będącej emitentem) najważniejsze funkcje - obowiązek informowania o transakcjach, których przedmiotem są w szczególności akcje danego emitenta. Adresatami takiego zawiadomienia każdorazowo są Komisja oraz emitent.

Krąg podmiotowy osób, które mają obowiązek dokonywania ww. obowiązku informacyjnego wynika wprost z przepisów prawa. Osobami takimi są m.in. osoby zarządzające, nadzorujące oraz prokurenci emitenta, przy czym wskazane powyżej grono osób uzupełniają jeszcze inne osoby spełniające określone kryteria. Wszystkie ww. osoby określane są łącznie jako tzw. osoby zobowiązane.

Obowiązek dokonywania notyfikacji przez ww. osoby ma na celu realizację jednej z nadrzędnych zasad rynku kapitałowego tj. zapewnienia inwestorom równego dostępu do informacji. W podstawowym wymiarze zasada ta respektowana jest poprzez publikowanie przez emitentów, za pośrednictwem systemu ESPI informacji poufnych, bieżących i okresowych, jednakże oczywistym jest, że nawet przy najbardziej transparentnej i rzetelnej polityce informacyjnej, po stronie osób pełniących w spółce publicznej określone funkcje będzie istniała przewaga informacyjna wynikająca z posiadania przez te osoby pełniejszego obrazu sytuacji ekonomicznej, majątkowej czy perspektyw spółki. Jednocześnie, ewentualne wykorzystanie wspomnianego wcześniej uprzywilejowania w zakresie informacji, stanowiłoby złamanie zasady równego dostępu do informacji dla wszystkich akcjonariuszy. Wobec powyższego obowiązujące przepisy nakładają obowiązek upubliczniania przez takie osoby informacji o transakcjach dokonanych na określonych papierach wartościowych emitenta, przez co niwelowana jest asymetria w dostępie do informacji.

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.