Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Notyfikacja

Czym jest i czemu służy notyfikacja?

Pod pojęciem „notyfikacji” rozumieć należy spoczywający na osobach piastujących w spółce publicznej (będącej emitentem) najważniejsze funkcje - obowiązek informowania o transakcjach, których przedmiotem są w szczególności akcje danego emitenta. Adresatami takiego zawiadomienia każdorazowo są Komisja oraz emitent.
Krąg podmiotowy osób, które mają obowiązek dokonywania ww. obowiązku informacyjnego wynika wprost z przepisów prawa. Osobami takimi są m.in. osoby zarządzające, nadzorujące oraz prokurenci emitenta, przy czym wskazane powyżej grono osób uzupełniają jeszcze inne osoby spełniające określone kryteria. Wszystkie ww. osoby określane są łącznie jako tzw. osoby zobowiązane.

Obowiązek dokonywania notyfikacji przez ww. osoby ma na celu realizację jednej z nadrzędnych zasad rynku kapitałowego tj. zapewnienia inwestorom równego dostępu do informacji. W podstawowym wymiarze zasada ta respektowana jest poprzez publikowanie przez emitentów, za pośrednictwem systemu ESPI informacji poufnych, bieżących i okresowych, jednakże oczywistym jest, że nawet przy najbardziej transparentnej i rzetelnej polityce informacyjnej, po stronie osób pełniących w spółce publicznej określone funkcje będzie istniała przewaga informacyjna wynikająca z posiadania przez te osoby pełniejszego obrazu sytuacji ekonomicznej, majątkowej czy perspektyw spółki. Jednocześnie, ewentualne wykorzystanie wspomnianego wcześniej uprzywilejowania w zakresie informacji, stanowiłoby złamanie zasady równego dostępu do informacji dla wszystkich akcjonariuszy. Wobec powyższego obowiązujące przepisy nakładają obowiązek upubliczniania przez takie osoby informacji o transakcjach dokonanych na określonych papierach wartościowych emitenta, przez co niwelowana jest asymetria w dostępie do informacji.

Realizacja obowiązku informacyjnego związanego z notyfikacją z punktu widzenia osoby zobowiązanej skutkuje, przekazaniem tej informacji do publicznej wiadomości za pośrednictwem emitenta. Po otrzymaniu takiej notyfikacji emitent ma bowiem obowiązek przekazania tej informacji za pośrednictwem Elektorniczniego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w trybie raportu bieżącego, a więc również do publicznej wiadomości. Zatem, realizacją obowiązku notyfikacyjnego zainteresowany jest zarówno organ nadzoru jak i ogół inwestorów. Poprzez dostęp do informacji o transakcjach osób zobowiązanych na akcjach emitenta inwestorzy mają zatem możliwość uzyskania informacji o ocenie wartości akcji danego emitenta z punktu widzenia osób znających ten podmiot najlepiej. Dla inwestorów tego rodzaju transakcje mogą więc stanowić argument pomocniczy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. I tak, transakcje kupna akcji emitenta zwyczajowo stanowią sygnał, iż perspektywy spółki w ocenie osób zobowiązanych są pozytywne, a sama inwestycja w akcje stanowi atrakcyjną lokatę kapitału. Z kolei transakcje sprzedaży mogą stanowić sygnał, iż perspektywy spółki uległy pogorszeniu i w niedalekiej przyszłości akcje te mogą stracić na wartości. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż nie wszystkie transakcje osób zobowiązanych mają identyczne przesłanki ich dokonania, niejednakowa będzie również częstotliwość ich dokonywania oraz wolumen. Wystarczy wziąć pod uwagę, że osoby zobowiązane, tak jak każdy z nas, mają indywidualne potrzeby finansowe i zbycie określonego pakietu akcji może być podyktowane np. wydatkami bieżącymi lub osiągnięciem przez papiery wartościowe określonej stopy zwrotu. Dlatego istotne jest kompleksowe spojrzenie na przedmiotowe zagadnienie w szczególności przez pryzmat ewentualnych transakcji pozostałych osób zobowiązanych, bieżącej sytuacji emitenta, jego aktualnych perspektyw oraz aktualnej wyceny akcji.

Jednocześnie należy pamiętać, że, na podstawie dokonanych notyfikacji organ nadzoru ma możliwość monitorowania występowania przypadków tzw. insider trading, czyli nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnej przy składaniu zleceń. Przypadki insider tradingu są zjawiskiem bardzo negatywnym dla rynku i przez to obarczonym surowymi konsekwencjami natury prawnej. Z tego punktu widzenia realizacja obowiązku notyfikacyjnego stanowi jeden z instrumentów wprowadzonych przez ustawodawcę, którego zadaniem jest eliminacja wspomnianego zjawiska insider trading.

 

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja