Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Nowelizacja

poznaj z nami nowe przepisy

Rozpoczęta w październiku 2011 unijna procedura legislacyjna dotycząca nowych regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych została w dyżym stopniu ukończona. W dniu 12 czerwca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane ostateczne wersje Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR) oraz Dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD II).

Dopełnieniem zmian w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych jest również obowiązująca od dnia 26 listopada 2013 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca Dyrektywę Transaprency.

Rozporządzenie MAR w sposób zasadniczy zmienia dotychczasowy system bieżących obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast na podstawie zmienionej Dyrektywie Transaprency zmianie ulegną dotychczasowe zasady w zakresie okresowych/periodycznych obowiązków informacyjnych.

Celem nowych regulacji jest stworzenie zintegrowanego i sprawnie funkcjonującego europejskiego rynku finansowego oraz potrzeba zapewnienia jednolitych zasad oraz jasności kluczowych pojęć odnoszących się do zwalczania nadużyć na rynku, przy jednoczesnym dążeniu zapewnienia zwiększonej ochrony inwestorów i ich zaufania do rynków.

Nowe regulacje ustanawiają nowy system obowiązków informacyjnych, istotnie zmieniony w porównaniu z dotychczas obowiązującymi zasadami. Dotyczy to zarówno bieżącego, jak również okresowego raportowania.

Wprowadzenie na obszarze całej Unii Europejskiej jednolitej definicji informacji poufnej emitentów wpłynie na kategorię tzw. „zdarzeń katalogowych” zawartych w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zgodnie z zapowiedziami KNF katalog ten ulegnie istotnym zmianom redakcyjnym oraz zmieniony zostanie jego zakres - a w skrajnym scenariuszu zniknie. Tym samym zasadniczym kryterium publikacji raportów bieżących będzie co do zasady rozszerzona kategoria informacji poufnej zawarta w art. 7 Rozporządzenia MAR. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego definicji informacji poufnej polega na tym, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać nie tylko tę przyszłą okoliczność lub przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tej przyszłej okoliczności lub wydarzenia. W konsekwencji prawodawca unijny w sposób definitywny przesądził, że etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych.

Istotne zmiany obejmą również raportowanie okresowe. Otóż znowelizowana Dyrektywa Transaparency przewiduje obowiązek publikowania przez emitentów co do zasady jedynie raportów rocznych i półrocznych, wydłużając jednocześnie termin na publikacja tych ostatnich do trzech miesięcy od zakończenia półrocza (w obecnym stanie prawnym są to dwa miesiące od zakończenia półrocza). W praktyce termin na publikacje raportu półrocznego zostanie wydłużony do dnia 30 września danego roku obrotowego. Należy jednakże zauważyć, że zgodnie ze zmienioną Dyrektywą Transaprency, macierzyste państwo członkowskie może wymagać od emitentów publikowania dodatkowych okresowych informacji finansowych częściej niż w rocznych i półrocznych sprawozdaniach finansowych, pod warunkiem jednak, że nie będą one stanowić nieproporcjonalnego obciążenia finansowego, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz że treść wymaganych dodatkowych okresowych informacji finansowych jest proporcjonalna do czynników przyczyniających się do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów w zainteresowanym państwie członkowskim.

Przepisy Rozporządzenia MAR nie podlegają natomiast transpozycji i obowiązują bezpośrednio w przeważającym zakresie od dnia 3 lipca 2016 r., z wyłączeniem jednakże tych przepisów, które adresowane są do Komisji Europejskiej i przewidują przygotowanie przez nią projektów aktów wykonawczych do Rozporządzenia MAR. Przepisy w tym zakresie obowiązują od dnia 2 lipca 2014 r.

Dyrektywa MAD II skierowana jest z kolei do państw członkowskich i podlegać będzie implementacji. Państwa członkowskie zobowiązane zostały do przyjęcia i opublikowania do dnia 3 lipca 2016 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania.

Implementacji podlega również zmieniona Dyrektywa Transaprency. Transpozycja tej dyrektywy do porządku prawnego państw członkowskich powinna nastąpić nie później niż do dnia 26 listopada 2015 r. Ostateczne ustalenia w zakresie nowego kształtu okresowych obowiązków informacyjnych spodziewane są na początku 2015 r., kiedy to planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej (…), mającej na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego przedmiotowej dyrektywy.

Powyższe informacje stanowią jedynie krótkie wprowadzenie w tematykę obowiązków informacyjnych jakie ciążyć będą na emitentach po odpowiednio zaimplementowaniu i/lub wejściu w życie wszystkich zmian. Intencją Redakcji portalu jest stały rozwój niniejszej podstrony, dlatego też zachęcamy do jej systematycznego odwiedzania oraz śledzenia aktualności.