Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


O nas

Obejmujemy emitentów pełną opieką w zakresie obowiązków informacyjnych.

Firma obowiązki-informacyjne.pl* świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których papiery wartościowe są lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Specjalną opieką obejmujemy debiutantów, prowadząc ich krok po kroku w przygotowaniach przed debiutem, jak i w raportowaniu już po dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu. Pomagamy m.in. w powołaniu Biura Relacji Inwestorskich, szkolimy, udostępniamy portal, wspieramy w uzyskaniu dostępu do ESPI i EBI, sporządzamy regulacje oraz zapewniamy stałe wsparcie.

Zakładka dla debiutantów...

Na wsparcie emitentów składa się pięć powiązanych ze sobą odrębnych usług świadczonych przez nasz Zespół:
 

HOT_LINE

Jest to usługa stałego i bezpośredniego doradztwa prawnego, polegająca na możliwości zasięgania przez spółkę dowolnych porad i konsultacji w zakresie wypełniania szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych. Usługa doradztwa bezpośredniego odbywa się na zasadzie hot-line, co oznacza, że Spółka ma zapewnioną możliwość telefonicznej lub e-mailowej konsultacji z doradcą dowolnej kwestii związanej z obowiązkami informacyjnymi w tym weryfikację treści projektów raportów bieżących i okresowych lub ich sporządzanie przez doradcę oraz składania zapytań o interpretację przepisów prawnych i opis praktyki rynkowej w każdym z siedmiu dni tygodnia, niezależnie od pory dnia (usługa 24/7).

Czytaj więcej...
 

FOR_CORP

W ramach tej usługi oferujemy doradztwo prawne w zakresie wsparcia funkcjonowania oraz wykonywania zadań Biura Zarządu Spółki m.in. związanych z obsługą i organizacją walnych zgromadzeń oraz posiadaniem statusu spółki publicznej. Wykonujemy za Spółkę wszelkie czynności związane z organizacją i obsługą walnych zgromadzeń.

Czytaj więcej...


BE_READY

Nasz Zespół oferuje możliwość przeprowadzenia zamkniętego, dedykowanego dla danej spółki, której papiery wartościowe będą lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym szkolenia na temat obowiązków informacyjnych oraz zagadnień pokrewnych. Tematyka takiego szkolenia obejmuje pełne spektrum zagadnień, a poszczególne bloki tematyczne konstruowane są w taki sposób, aby w kompleksowy sposób odnieść się do szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych oraz zagrożeń, jakie mogą wyniknąć w przypadku ich nienależytego wypełniania w tym osobistej odpowiedzialności członków Zarządu Spółki.

Czytaj więcej...
 

DOC_PRO

W ramach tej usługi wg wyboru spółki aktualizujemy istniejące lub przygotowujemy od podstaw nowe regulacje wewnętrzne o bardzo szerokim spektrum obejmującym wszystkie istotne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych w tym regulaminy dotyczące zasad obiegu i ochrony informacji, sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych.

Rekomendowany przez nas model współpracy obejmuje trzy podstawowe płaszczyzny, na których przygotowujemy i wspieramy emitentów w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych. Pierwsza płaszczyzna to edukacja, która polega na przeprowadzeniu dedykowanego szkolenia (BE_READY) oraz przyznanie dostępu do Portalu (LOG_IN). Na płaszczyźnie corporate governance sporządzamy regulacje wewnętrzne oraz czuwamy nad ich właściwą implementacją (DOC_PRO). Na płaszczyźnie assistance zapewniamy bieżące doradztwo tak w zakresie wykładni przepisów oraz praktyki rynkowej, weryfikacja poprawność raportów bieżących i okresowych lub ich sporządzanie, jak również czuwanie nad właściwym przestrzeganiem regulacji wewnętrznych (HOT_LINE + FOR_CORP).

 

 

 

 

 *pełna nazwa firmy brzmi „obowiązki-informacyjne.pl Paweł Małkiński”.