Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Obowiązki-informacyjne.pl to pierwsza w Polsce encyklopedia on-line w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których papiery wartościowe będą lub są odpowiednio dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, mająca na celu przybliżenie tematyki podstaw prawnych, wykładni przepisów, zasad raportowania, praktycznych przykładów (przykładów poprawnej praktyki rynkowej oraz anty-przykładów), stanowisk, opinii oraz tematów pokrewnych dla szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych.

Zagadnienie raportowania jest bardzo skomplikowane, a przepisy ujęte są w kilkunastu powiązanych ze sobą aktach powszechnie obowiązujących typu ustawa, rozporządzenie oraz kilkunastu dokumentach prawa wewnętrznego typu uchwały i regulaminy odpowiednio Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych czy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jak pokazuje nasze doświadczenie osoby odpowiedzialne w spółkach za sporządzanie i publikację raportów mają istotne problemy z odnajdowaniem właściwych przepisów oraz ich interpretacją i szukają w tym zakresie wsparcia. Naszym celem jest, aby takim narzędziem wykorzystywanym do bieżącej, codziennej pracy był właśnie nasz Portal i aby osoba odpowiedzialna za raportowanie w spółce mogła na nim znaleźć wszystko to, czego potrzebuje do jej prawidłowego wykonywania.

W ramach abonamentu zapewniamy dostęp do pełnej treści oraz wszelkich użyteczności niniejszego Portalu, który pełni również funkcję aplikacji on-line z możliwością tworzenia raportów bieżących, przy wykorzystaniu specjalistycznych formularzy wyposażonych w funkcję weryfikacji odniesienia się przez spółkę do minimalnego zakresu wymaganych przez prawo informacji (tzw. CHECK-BOX), podręcznym plannerem oraz takimi użytecznościami jak np. kalkulator akcjonariatu, kalkulator okresów zamkniętych oraz kalkulator dat związanych z walnymi zgromadzeniami spółki publicznej. Newsletter przypomina użytkownikom drogą mailową o aktualnościach zamieszczanych w dziale HOT NEWS, jak również o wartych uwagi wydarzeniach związanych z obowiązkami informacyjnymi oraz o zaplanowanych do wykonania czynnościach, np. w związku z walnym zgromadzeniem jak i granicznych datach, takich jak rozpoczęcie i zakończenie okresu zamkniętego lub dzień publikacji informacji opóźnionej. Portal to również możliwość wyrażenia swojej opinii na Forum lub poprzez Sondy.

Obecna grupa adresatów Portalu

Na chwilę obecną content merytoryczny dedykowany jest emitentom prowadzącym działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową z siedzibą na terytorium RP, których papiery wartościowe będą lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W zakresie przepisów ogólnych* i o ile nie narusza to przepisów powszechnie obowiązujących mogą go również stosować pozostali emitenci. Docelowo Portal poszerzony zostanie o opis wymogów dla podmiotów o specyficznym przedmiocie działalności, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń lub jednostki samorządu terytorialnego oraz emitentów notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu.


*przez przepisy ogólne rozumiemy te uregulowania, których obowiązek przestrzegania powstaje bez względu na rodzaj wykonywanej działalności, miejsce siedziby lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie prosimy o kontakt z Redakcją