Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Ochrona informacji

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa ustanowione zostały pewne mechanizmy ochrony najważniejszych kategorii informacji dotyczących emitenta oraz jego grupy kapitałowej, a więc informacji poufnych i informacji na podstawie, których sporządzane są raporty okresowe. I tak w odniesieniu do informacji poufnych funkcjonuje ogólny zakaz ich wykorzystania i ujawniania jak również okres zamknięty związany z takimi informacjami. Natomiast mechanizmem ochrony informacji, na podstawie, których sporządzane są raporty okresowe, ale które jednocześnie nie stanowią jeszcze informacji poufnej jest okres zamknięty związany z każdym raportem okresowym.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż nie zawsze jest możliwe przesądzenie z góry, czy dana kategoria informacji może zostać zaliczona a priori do kategorii informacji poufnych, przy czym należy pamiętać, iż nadzór Komisji nad emitentami ma co do zasady charakter ex post. Komisja analizuje określone przypadki już po ich wystąpienia na podstawie informacji uzyskanych z różnych źródeł a w szczególności opublikowanych raportów, mediów oraz ewentualnych wyjaśnień ze spółek. W konsekwencji tylko i wyłącznie na emitencie ciąży obowiązek każdorazowej oceny danego zdarzenia pod kątem wystąpienia informacji poufnej i momentu jej powstania.

Mając powyższe na uwadze wobec niejednoznaczności obowiązujących przepisów odnoszących się do identyfikowania informacji poufnych proponujemy ustanowienie zbiorczej kategorii informacji podlegających szczególnej ochronie przed publikacją tzw. informacje chronione.

Kategoria ta obejmować będzie łącznie wszystkie informacje, które emitent zobowiązany jest przekazać w oficjalnym trybie tj. za pośrednictwem systemu ESPI. W szczególności będą to zatem informacje poufne oraz okresowe ale również informacji bieżące, które nie stanowią jednocześnie informacji poufnych. Właściwe jest przyjęcie, iż wszystkie ww. kategorie informacje podlegają szczególnej ochronie przed ich ujawnieniem w oficjalnym trybie, w szczególności przez pryzmat konieczności zachowania ich w poufności, o której mowa w art. 66 Ustawy o ofercie – o konsekwencjach ww. przepisu dla obiegu informacji szerzej w punkcie Udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym.

Ponadto przyjęcie pewnej zbiorczej kategorii informacji wydaje się być o tyle uzasadnione, iż istotnie ułatwia wprowadzenie na gruncie wewnętrznych procedur emitenta jednolitych zasad oraz standaryzację pewnych rozwiązań związanych z prawidłowym obiegiem informacji.

Mając powyższe na uwadze w ramach niniejszej sekcji poszczególne komentarze odnosimy, poza informacjami poufnymi, również do wskazanej powyżej zbiorczej kategorii informacji chronionych.

 

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja