Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Oferta

specjalistyczne doradztwo w dziedzinie obowiązków informacyjnych

Zastanawiali się Państwo czy, a jeśli tak, to na jakiej płaszczyźnie Spółka, którą Państwo reprezentują wymaga najpilniejszego wsparcia w zakresie obowiązków informacyjnych? Być może kluczowe jest wzmocnienie świadomości Twojego zespołu nt. zasad, wagi i odpowiedzialności za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych, a może poprawa obiegu informacji w spółce i grupie kapitałowej? Może brakuje Pani/Panu możliwości bieżącej konsultacji z doświadczonym doradcą dowolnej kwestii związanej z raportowaniem? Odpowiedzią na to są usługi proponowane przez firmę "obowiązki-informacyjne.pl. Paweł Małkiński".

Na portfolio naszych usług składa się pełna gama komplementarnych ze sobą usług (LOG_IN, HOT_LINE, BE_READY, DOC_PRO). Poniżej nazwy usług oraz krótki opis każdej z nich:

HOT_LINE
Czyli usługa stałego wsparcia bieżącego w zakresie wykonywania szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych
BE_READY
Czyli usługa polegająca na przeprowadzeniu dedykowanych szkoleń zamkniętych nt. obowiązków informacyjnych oraz zagadnień pokrewnych
DOC_PRO
Czyli usługa polegająca na weryfikacji istniejących lub sporządzeniu nowych regulacji wewnętrznych nt. obowiązków informacyjnych
LOG_IN
Czyli usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do portalu obowiązki-informacyjne.pl

Rekomendowany przez nas model współpracy obejmuje trzy podstawowe płaszczyzny, na których przygotowujemy i wspieramy emitentów w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych. Pierwsza płaszczyzna to edukacja, która polega na przeprowadzeniu dedykowanego szkolenia (BE_READY) oraz przyznanie dostępu do płatnych części Portalu (LOG_IN). Na płaszczyźnie corporate governance sporządzamy regulacje wewnętrzne oraz czuwamy nad ich właściwą implementacją (DOC_PRO). Na płaszczyźnie assistance zapewniamy bieżące wsparcie tak w zakresie wykładni przepisów oraz praktyki rynkowej, weryfikacja poprawność raportów bieżących i okresowych lub ich sporządzanie, jak również czuwanie nad właściwym przestrzeganiem regulacji wewnętrznych (HOT_LINE).