Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Opóźnianie informacji poufnej

Zgodnie z art. 57 Ustawy o ofercie (...) w przypadku gdy przekazanie informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta może on opóźnić na czas określony wykonanie tych obowiązków, przekazując Komisji informację o opóźnieniu wraz z podaniem przyczyn uzasadniających opóźnienie i wskazaniem terminu, w którym informacja będzie przekazana do wiadomości publicznej, KNF oraz GPW.

Warunkiem dokonania opóźnienia jest zachowanie w poufności tych informacji oraz to, że opóźnienie nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Opóźnienia można dokonać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. W szczególności dotyczy to prowadzonych przez emitenta negocjacji, dokonanych czynności prawnych lub decyzji, które dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez inny organ, umów zawartych pod warunkiem zawieszającym. Ponadto można opóźnić informacje o podmiocie, który nabył od emitenta lub jednostki od niego zależnej aktywa o znacznej wartości lub je zbył na rzecz emitenta bądź jednostki od niego zależnej – jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność. Można także opóźnić przekazanie informacji na temat drugiej strony, przedmiotu oraz szczegółowych warunków umowy – w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy, jeżeli przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność.

Instytucja opóźnienia bieże się stąd, że w pewnych sytuacjach realizacja przez emitenta obowiązków informacyjnych w terminie mogłaby narazić lub nawet spowodować powstanie szkody po stronie spółki (dosłownie: naruszyć istotny interes). Chodzi o okoliczności, w których zbyt wczesne przekazanie informacji mogłoby skutkować obniżeniem np. pozycji konkurencyjnej lub nawet zerwaniem toczących się rozmów dotyczących np. ważnych transakcji. Z tego też powodu, prawodawca nie potraktował obowiązku bezzwłocznego przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych jako obowiązku bezwzględnego. W związku z powyższym Ustawa o ofercie (...) dopuszcza możliwość opóźnienia przekazania informacji poufnej na czas określony. Emitent opóźnia taką informację na własną odpowiedzialność i tylko w przypadku gdy przekazanie do wiadomości publicznej takiej informacji poufnej mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Opóźnienie powinno mieć miejsce w sposób zgodny z rozporządzeniem w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta (…). Przepisy ustawy o ofercie zastrzegają ponadto, że opóźnienie może nastąpić tylko pod warunkiem zachowania w poufności opóźnionych informacji do momentu ich publikacji oraz nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ustawa nie definiuje przesłanek wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Kwalifikacji tego pojęcia należy dokonać indywidualnie w każdym przypadku. Ryzyko w tej materii jest po stronie emitenta i to one jest obciążony ewentualną odpowiedzialnością za dokonanie właściwej interpretacji. Dlatego też przed opóźnieniem przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej rekomendujemy [...]

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.