Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Raport roczny

Raport roczny

Raport roczny stanowić ma w założeniu dokument dla akcjonariuszy, z którego będzie można uzyskać kompletną wiedzę na temat kondycji spółki – w szczególności finansowej, kierunku zmian w przedmiocie działalności obranych przez spółkę czy realizowanej strategii. Jest to najobszerniejszy z cyklicznie publikowanych raportów okresowych i w związku z tym jego przygotowaniu należy poświęcić szczególną uwagę. Obejmuje swoim zakresem całe spektrum działania danej Spółki – i właśnie przez ten pryzmat należy na niego spojrzeć, tj. obszernego dokumentu, które głównym zadaniem jest pogodzenie dwóch kryteriów: kompleksowości opisu wymaganych prawem zagadnień oraz transparentności, która jest dla odbiorcy warunkiem koniecznym z uwagi na dużą kumulację tekstu i danych.

Badanie przez biegłego

Dodatkowej rangi nadaje temu raportowi konieczność poddania zawartych w nim sprawozdań finansowych pełnemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, przy czym opinia i raport biegłego rewidenta na temat rocznych sprawozdań są przekazywane do wiadomości publicznej. Przedmiotem zainteresowania podmiotu uprawnionego do badania będzie zarówno sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie zarządu z działalności. Co więcej, raport i opinia biegłego są obiektem zainteresowania organu nadzoru – zastrzeżenia są analizowane, a w sytuacji ich corocznego powtarzania się może być nawet podniesiony zarzut nierzetelności raportów okresowych – znane są kary z tego tytułu.

Zakaz łączenia raportów rocznych

Należy również zwrócić uwagę, że ustawodawca uznaje tą kategorię raportów za ważną na tyle, by nie zezwalać na publikację, tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych raportów okresowych, jednego „rozszerzonego” raportu rocznego, który zawierałby zarówno część jednostkową jak i skonsolidowaną – spółki zawsze publikują odrębnie jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny. Podkreślić należy, że publikacja następuje w tym samym dniu.

Lista dostępu do informacji poufnej

Na raport roczny należy również patrzeć jako na formę przekazu jednej z najistotniejszych kategorii informacji poufnych – danych finansowych. Czy jest coś bardziej istotnego dla analityków niż informacje nt. wyników spółki za dany rok obrotowy? W tym aspekcie należy m.in. pamiętać, aby do raportów rocznych sporządzać listy dostępu, o których mowa w art. 158 Ustawy o obrocie.

Okres zamknięty

Dowodem na to, jak ważne są dane finansowe zawarte w raporcie rocznym niech będzie to, że ustawodawca przewidział w odniesieniu do niego najdłuższy okres zamknięty, który w tym przypadku wynosi aż dwa miesiące liczone wstecz od daty publikacji. Dla tych spółek, które chciałyby przyspieszyć publikację raportu rocznego i uczynić to np. na początku marca będzie to oznaczać, że okres zamknięty zaczynał się będzie już na początku stycznia danego roku… Warto w tym aspekcie wyciągnąć wnioski publikując np. raport bieżący w sprawie stałych dat przekazywania do wiadomości publicznej w danym roku raportów okresowych – jeśli zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym terminem opublikujemy go dopiero z ostatnim dniem pierwszego miesiąca nowego roku obrotowego może się przytrafić, że osoby objęte okresem zamkniętym nieświadome wczesnej daty publikacji raportu rocznego dokonają na początku roku obrotowego transakcji będąc już w okresie zamkniętym… Jak widzimy zatem z powyższego nie tylko treść, ale również wybór momentu publikacji raportu rocznego jest istotny.

Formularz do publikacji

Na zewnętrzną formę wyglądu raportów rocznych wpływ będą miały – o czym również warto wiedzieć – m.in. stosowane przez danego emitenta zasady rachunkowości. Wynika to zarówno stąd, że w zależności od stosowanych standardów rachunkowości występują różnice w zakresie jak i układzie sprawozdań finansowych, jak również stąd, że stosowane są różne formularze w ESPI. W tym ostatnim aspekcie o wiele wygodniejsze są formularze stosowane przez emitentów stosujących MSR/MSSF – tam niemal wszystkie kluczowe elementy raportu rocznego zamieszczane są po prostu w postaci załączników (z reguły kilka oddzielnych plików). Tymczasem emitenci stosujący polskie zasady rachunkowości zobligowani są oprócz zamieszczania plików również do żmudnego wypełniania szeregu pól i tabel w przeznaczonym do tego celu formularzu.

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja