Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (PREMIUM)

Znaczenie raportów kwartalnych dla emitentów oraz inwestorów omówione zostało przy okazji prezentacji zasad sporządzania poszczególnych rodzajów raportów kwartalnych. Zatem przed lekturą niniejszej sekcji emitentom sporządzającym tzw. rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne rekomendujemy lekturę punktu poświęconego raportowi kwartalnemu, którego zakres ujawnień kwalifikuje go jako raport QSr STANDARD. W ramach ww. sekcji znajdziecie Państwo szczegółowe informację nt.:

  • roli raportów kwartalnych,
  • ogólnych zasad związanych z przygotowaniem oraz publikacją raportów kwartalnych,
  • definicji rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych,
  • pochodzenia nazwy QSr.

Raport w układzie, o którym mowa powyżej, a więc rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny w wersji standardowej obejmuje praktycznie minimalny zakres ujawnień wymaganych na mocy przepisów Rozporządzenia.

Jednocześnie, wychodząc poza minimum określone przepisami Rozporządzenia, do rozważania pozostawiamy sporządzanie raportów kwartalnych w szerszej formie, która w zakresie opisowych informacji zawartych w tym raporcie upodabnia je do [...]

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja