Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (STANDARD)

Rola raportów kwartalnych

Zasadniczym dokumentem, który kompleksowo obrazuje sytuację finansową, majątkową oraz ekonomiczną emitenta jest raport roczny. Zakres wymaganych w nich ujawnień zarówno w kontekście sprawozdania finansowego (pełne sprawozdanie finansowe) jak i części opisowych (sprawozdanie z działalności) jest najszerszy, natomiast z raportem tym związany jest jeden „mankament”, polegający na tym, że jak sama nazwa wskazuje publikowany jest on jedynie raz do roku i to w dodatku w zdecydowanej większości przypadków dopiero w III lub IV miesiącu kolejnego roku obrotowego. Jak dużą wagę ma publikacja raportów okresowych staje się jasne, kiedy weźmiemy pod uwagę, że zawierają one i przekazują do wiadomości publicznej jedną z najistotniejszych kategorii informacji poufnych – wyniki finansowe. Na szczęście akcjonariusze spółki publicznej nie muszą czekać na wyniki finansowe przez okrągły rok – w sukurs, przychodzą nam bowiem raporty śródroczne – a wśród nich raporty kwartalne.

Raporty kwartalne z prozaicznej przyczyny, tj. okresu sprawozdawczego jaki obejmują, są najczęściej publikowanymi raportami okresowymi. Emitenci zobowiązani są bowiem do publikacji w roku obrotowym co najmniej dwóch raportów kwartalnych (za I oraz III kwartał), przy czym obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają publikacji raportów okresowych za każdy kolejny kwartał roku obrotowego. Podkreślmy jednocześnie, że szczególne oczekiwania inwestorów, analityków jak i rynku są w odniesieniu do danych za IV kwartał danego roku obrotowego, w związku z czym informacje finansowe za ten okres sprawozdawczy są oczekiwane, jeśli nie w formie odrębnego raportu kwartalnego, to w formie danych porównawczych ujawnianych w ramach raportu rocznego. Przyczyna tego typu oczekiwań rynku jest dosyć oczywista – nawet bowiem jeśli raport za IV kwartał nie jest poddawany badaniu ani nawet przeglądowi podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zestawieniu z danymi zawartymi za okres trzech kwartałów, można wyciągnąć daleko idące wnioski co do sytuacji emitenta po danym roku obrotowym (w tym miejscu przypomnijmy, że nie ma obowiązku publikacji raportu za IV kwartał, o ile emitent opublikuje w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego raporty roczne).

Z jednej strony raporty kwartalne są, z punktu widzenia obligatoryjnych ujawnień, najmniej obszernymi raportami okresowymi (również sprawozdania finansowe w ramach raportów śródrocznych mogą być zamieszczane w wersji skróconej), z drugiej zaś okres od zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą do dnia publikacji jest w świetle przepisów najkrótszy spośród wszystkich raportów okresowych, co gwarantuje najszybszy dostęp do danych finansowych za okres sprawozdawczy. Sprawa wygląda zatem inaczej niż w odniesieniu do raportu rocznego, którego maksymalny termin na publikację wynosi nawet cztery miesiące. Raporty kwartalne, co od zasady, publikowane są w terminie 45 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego. Piszemy „co do zasady”, gdyż maksymalny termin na publikację raportu za ostatni kwartał roku obrotowego jest dłuższy i wynosi wyjątkowo dwa miesiące. Raport kwartalny stanowić ma dla akcjonariuszy dokument przedstawiający w sposób zwięzły w miarę aktualną na dzień publikacji sytuację emitenta. Raporty kwartalne służą zatem poniekąd zapewnieniu bezpieczeństwa inwestorów w zakresie dostępu do informacji o aktualnej sytuacji finansowej oraz krótkoterminowych perspektywach emitenta (dokładnie: czynników mających wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału). Poza ujawnieniem informacji nt. wypracowanych wyników w raportach kwartalnych emitent obligatoryjnie ma obowiązek odniesienia się do szeregu, precyzyjnie wskazanych, istotnych zagadnień niefinansowych.

Jednocześnie analogicznie do raportów okresowych obejmujących dłuższe okresy sprawozdawcze, a w szczególności raportów rocznych, raporty kwartalne należy przygotować mając na uwadze dwa kryteria tj. kompleksowość opisu wymaganych prawem zagadnień oraz transparentność prezentowanych informacji – pamiętajmy bowiem, że do raportów okresowych zastosowanie mają tzw. ogólne zasady raportowania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Czym jest rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny?

Zacznijmy od tego, że tematyką rozszerzonych raportów kwartalnych zainteresowani będą emitenci [...]

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja