Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

Rola raportów półrocznych

Dokumentem, który kompleksowo obrazuje sytuację finansową, majątkową oraz ekonomiczną emitenta jest raport roczny. Zakres wymaganych w nich ujawnień zarówno w kontekście sprawozdania finansowego (pełne sprawozdanie finansowe) jak i części opisowych (sprawozdanie z działalności) jest najszerszy pośród wszystkich publikowanych raportów, natomiast z raportem tym związany jest jeden „mankament”, polegający na tym, że jak sama nazwa wskazuje publikowany jest on jedynie raz do roku i to w dodatku w zdecydowanej większości przypadków dopiero w III lub IV miesiącu kolejnego roku obrotowego. Jak dużą wagę ma publikacja raportów okresowych staje się jasne, kiedy weźmiemy pod uwagę, że zawierają one i przekazują do wiadomości publicznej jedną z najistotniejszych kategorii informacji poufnych – wyniki finansowe. Na szczęście akcjonariusze spółki publicznej nie muszą czekać na wyniki finansowe przez okrągły rok – w sukurs, przychodzą nam bowiem raporty śródroczne. Wśród wskazanych raportów śródrocznych mamy raporty kwartalne oraz raporty półroczne.

Raporty kwartalne z prozaicznej przyczyny, tj. okresu sprawozdawczego jaki obejmują, są najczęściej publikowanymi raportami okresowymi. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż z punktu widzenia obligatoryjnych elementów oraz ujawnień, raporty kwartalne są również najmniej obszernymi raportami okresowymi. Ponadto w ramach publikowanych raportów kwartalnych informacje finansowe obejmujące okres sprawozdawczy nie muszą być poddawane jakiejkolwiek weryfikacji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Zatem chociaż raporty kwartalne publikowane są relatywnie często (nie ma bowiem przeciwwskazań aby emitent opublikował raport kwartały za każdy kolejny kwartał roku obrotowego) to zakres elementów składających się na ten raport może stwarzać odbiorcom pewien niedosyt informacyjny. Swego rodzaju ogniwem pośrednim między raportami kwartalnymi a raportem rocznym są raporty półroczne. W ramach raportów półrocznych przekazywane do publicznej wiadomości są sprawozdania finansowe, które mają, analogicznie jak w raportach kwartalnych, formę skróconą. Zakres informacji niefinansowych, których zamieszczenie jest obligatoryjne w ramach półrocznego raportu bazuje w znacznej mierze bazują na zagadnieniach, których ujawnienie wymagane jest w ramach kwartalnych Pozostałych informacji, przy czym w odniesieniu do raportów półrocznych rekomendujemy zaprezentowanie szerszego zakresu ujawnień o czym szerzej w punkcie poświęconym Półrocznemu sprawozdaniu z działalności. Jednocześnie w ramach raportów półrocznych zamieszczane są obligatoryjnie dodatkowe elementy w postaci oświadczeń zarządu czy półrocznego sprawozdania zarządu z działalności.

Analogicznie jak ma to miejsce w odniesieniu do raportów kwartalnych raport półroczny stanowić ma dla akcjonariuszy dokument przedstawiający w sposób zwięzły w miarę aktualną na dzień publikacji sytuację emitenta. Wraz z raportami kwartalnymi raporty półroczne służą poniekąd zapewnieniu bezpieczeństwa inwestorów w zakresie dostępu do informacji o aktualnej sytuacji finansowej oraz krótkoterminowych perspektywach emitenta (dokładnie: czynników mających wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału). Jednocześnie dodatkowej rangi raportowi półrocznemu dodaje fakt, iż dane finansowe składające się na ten raport jako jedyne śródroczne informacje finansowe są weryfikowane przez podmiot zewnętrzny. Informacje finansowe składające się na ten raport powinny zostać poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie analogicznie do raportów okresowych obejmujących w szczególności raportów rocznych, raporty półroczne należy przygotować mając na uwadze dwa kryteria tj. kompleksowość opisu wymaganych prawem zagadnień oraz transparentność prezentowanych informacji – pamiętajmy bowiem, że do raportów okresowych zastosowanie mają tzw. ogólne zasady raportowania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z §101 ust. 7 Rozporządzenia raporty półroczne publikowane są wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego. Zatem, zwyczajowo, dla emitentów których rok obrotowy jest równy roku kalendarzowemu raporty półroczne publikowane są w drugiej połowie sierpnia danego roku obrotowego. Wyłącznie obowiązku publikacji raportu półrocznego za okresy inne niż pierwsze półrocze danego roku obrotowego wydaje się być dość oczywiste w odniesieniu do tradycyjnego, dwunastomiesięcznego roku obrotowego. Co się dzieje jednak w sytuacji gdy rok obrotowy obejmuje, okres dłuższy niż wskazany powyżej okres dwunastu miesięcy? Taka sytuacja ma miejsce w sytuacji gdy emitent dokonuje zmiany okresu rozpoczęcia oraz zakończenia roku obrotowego. W takiej bowiem sytuacji zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż dwunastu kolejnych miesięcy. W takim przypadku zasadna jest literalna interpretacja wspomnianego wcześniej przepisu sprowadzająca się do konieczności publikacji raportu wyłącznie za pierwsze półrocze również wydłużonego roku obrotowego. Zatem nawet w przypadku gdy rok obrotowy będzie wynosił np. 18 miesięcy to w ramach tego okresu emitent powinien opublikować tylko jeden raport półroczny. Pozostałe raporty śródroczne, a w tym raport sporządzony po okresie 12 miesięcy wydłużonego roku obrotowego będą publikowane jako raporty kwartalne.

Czym jest rozszerzony skonsolidowany raport półroczny?

Zacznijmy od tego, że tematyką rozszerzonych raportów półrocznych zainteresowani będą emitenci [...]

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści Portalu po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja