Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


SEG MAR PARTNER

Z nieukrywaną satysfakcją mamy przyjemność poinformować, iż:

Capital Market Solutions Group Sp. z o.o.,

podmiot blisko powiązany z firmą obowiązki-informacyjne.pl w listopadzie 2015 r. uzyskał zaszczytny tytuł SEG MAR PARTNERA i serdecznie zaprasza Państwa do współpracy tak w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania, jak również do współpracy w ramach innych form przygotowania do nadchodzącej rewolucji w wykonywaniu obowiązków informacyjnych*, spowodowanej m.in. wejściem w życie, z dniem 3 lipca 2016 r. tzw. Rozporządzenia MAR**.

Zakres współpracy

Proponowany przez CMSG model współpracy obejmuje trzy komplementarne względem siebie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to know-how , który dostarczany jest w postaci szkoleń oraz poprzez zapewnienie dostępu do portalu obowiązki-informacyjne.pl. Na płaszczyźnie corporate governance odpowiednio weryfikujemy istniejące lub sporządzamy nowe regulacje wewnętrzne poświęcone zagadaniu szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych w tym tworzymy we współpracy z klientem tzw. Indywidualne Standardy Raportowania, o których mowa w wydanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych OSR-ach. Na płaszczyźnie assistance zapewniamy z kolei bieżące wsparcie zespołu praktyków w trybie 24/7 w ramach którego niezwłocznie udzielamy porad i konsultacji, wspieramy w identyfikacji informacji, pomagamy w ustalaniu właściwych polityk informacyjnych oraz weryfikujemy treść raportów pod kątem poprawności zawartych w nich ujawnień.

Kim są SEG MAR PARTNERZY

SEG MAR PARTNERZY to starannie wyselekcjonowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zespół podmiotów świadczących na rzecz spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym różnorodne usługi związane z ich obecnością na ryku kapitałowym, obejmujący m.in. kancelarie prawne, biegłych rewidentów, jak również praktyków rynku – podmioty, takie jak Capital Market Solutions Group specjalizujące się we wspieraniu emitentów w wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Zadaniem SEG MAR PARTNERÓW będzie współpraca w ramach powołanej przez SEG Fundacji Standardów Raportowania m.in przy tworzeniu Ogólnych Standardów Raportowania. Co więcej SEG MAR PARTNERZY mają również możliwość udziału w pracach Komitetu Certyfikacyjnego powołanego przy ww. Fundacji, którego zadaniem będzie z kolei ocena poprawności tworzonych przez emitentów Indywidulanych Standardów Raportowania („ISR”) w szczególności przez pryzmat ich zgodności z Ogólnym Standardem Raportowania („OSR”), jak również pod kątem tego, czy dany ISR został przygotowany w sposób uwzględniający specyfikę organizacji i działania wnioskodawcy przedkładającego ISR do oceny. Na tym jednak nie koniec. Każdemu z SEG MAR PARTNERÓW przysługuje jednocześnie tytuł SEG ISR PARTNERÓW, który uprawnia do przedkładania do Komitetu Certyfikacyjnego w celu weryfikacji tworzonych przez emitentów Indywidualnych Standardów Raportowania. SEG ISR PARTNER to zatem podmiot, z którym warto nawiązać współpracę w celu stworzenia tego typu własnych standardów raportowania (ISR) – w takiej sytuacji SEG ISR PARTNER nie tylko wnioskuje do Komitetu Certyfikacyjnego o weryfikację ISR-ów, ale wcześniej tworzy go. Wymaga dodania, że już w najbliższych dniach światło dzienne ujrzy oficjalna strona internetowa Fundacji Standardów Raportowania, gdzie znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje w tym przedmiocie.

Co łączy CMSG oraz obowiązki-informacyjne.pl

Nadmieńmy, że firma obowiązki-informacyjne.pl ma przyjemność pełnić rolę partnera merytorycznego CMSG w dziedzinie szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych w tym z zakresu zadań wykonywanych przez CMSG jako SEG MAR PARTNER oraz SEG ISR PARTNER.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż wzajemne powiązanie firm CMSG oraz obowiązki-informacyjne.pl jest nieprzypadkowe i sprowadza się m.in. do osoby p. Pawła Małkińskiego pełniącego rolę Prezesa Zarządu CMSG oraz sprawującego funkcję Redaktora Naczelnego portalu obowiązki-informacyjne.pl, będącego jednocześnie właścicielem obu ww. podmiotów. Oba zespoły to również zbieżny – w zakresie kluczowych ekspertów – zespół praktyków rynku kapitałowego.

Przypomnijmy, że firma obowiązki-informacyjne.pl obecna jest na rynku od maja 2012 r., kiedy to po 7 latach zbierania doświadczeń m.in. w ramach zatrudnienia w Komisji Nadzoru Finansowego (lata 2006-2007), a następnie w roli Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w jednej z firm consultingowych wspierającej emitentów wykonywaniu obowiązków informacyjnych (lata 2007-2012), p. Paweł założył własną ekspercką firmę konsultingową świadczącą na rzecz emitentów kompleksowe usługi z zakresu obowiązków informacyjnych, przede wszystkim w oparciu o usługę wsparcia bieżącego, nazywanego przez nas usługą HOT_LINE. Zważywszy na zakres tej usługi oraz, że w jej ramach dostępni jesteśmy dla Państwa w trybie 24/7, jest to najcenniejsza i najwyżej ceniona pośród klientów z naszych usług, co potwierdzają nasze liczne referencje. Kolejny rok doświadczeń oraz wytężonej pracy zaowocował uruchomieniem w czerwcu 2013 r. portalu obowiązki-informacyjne.pl, pierwszej w Polsce encyklopedii on-line poświęconej właśnie tej dziedzinie. Wbrew pierwszemu skojarzeniu obowiązki-informacyjne.pl to zatem nie tylko portal i jego redakcja, ale przede wszystkim zespół praktyków stale współpracujących z emitentami giełdowymi, poszukujący doraźnych rozwiązań na problemy i przypadki z życia emitentów giełdowych.

Dziesiąty rok w branży to jednakże nie tylko bogaty bagaż doświadczeń związanych z raportowaniem giełdowym, ale również widza nt. wielu innych procesów i obszarów aktywności spółek publicznych. Jako że nigdy nie uciekaliśmy przed tematami dla nas nowymi w ostatnich latach daliśmy się poznać naszym klientom również jako eksperci w takich obszarach jak pozyskiwanie kapitału, przeprowadzanie transakcji, sporządzenie dokumentacji, wsparcie w prowadzeniu relacji inwestorskich i szerzej public relations. Szczególne miejsce zajmuje w sferze naszych zainteresowań wsparcie Biura Zarządu we wszystkich pokrewnych obowiązkom informacyjnym zagadnieniach związanych z obecnością emitentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., takich jak organizacja i obsługa walnych zgromadzeń czy wsparcie w organizacji, funkcjonowaniu oraz sprawozdawczości Komitetów Audytu. Przez wiele lat obecności na rynku kapitałowym zbudowaliśmy po swojej stornie wiedzę i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia wielu kluczowych procesów – większość z nich realizujemy samodzielnie. Tam zaś gdzie mamy do czynienia z naprawdę dużymi przedsięwzięciami korzystamy również z doświadczenia i wsparcia naszych stałych i sprawdzonych konsorcjantów którymi się otaczamy, podmiotów i osób o niepodważalnej pozycji na rynku kapitałowym, liderów w obszarach swoich specjalizacji. Tym sposobem właśnie, dochodzimy do Capital Market Solutions Group. CMSG to inaczej nowa odsłona i nowa twarz firmy obowiązki-informacyjne.pl, rozpoznawalna marka, synonim kompetencji, pasji i zaufania, już nie tylko jednego człowieka, ale całego eksperckiego zespołu, który dzięki dobrze skrojonemu portfolio usług zapewnia szereg korzyści, które stawiają CMSG po stronie aktywów a nie pasywów.

 

 

*Zagadnieniu nowelizacji przepisów poświęcona jest specjalna zakładka znajdująca się na naszym portalu pod niniejszym linkiem: /nowelizacja.html
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.