Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Skonsolidowany raport półroczny

Intencją Redakcji Portalu jest stała poprawa zakresu zamieszczanych na jego łamach treści, przykładów i case studies, tak aby nieustannie Portal zyskiwał na funkcjonalności i był dla Państwa coraz bardziej użyteczny. To z czym w ramach Portalu mają Państwo okazję zapoznać się na dziś to zaledwie początek tego, czym chcielibyśmy aby on był docelowo. Dotyczy to również tematyki raportowania okresowego, które jak wiemy z doświadczenia potrafi nastręczać spółkom niemałych trudności. Niech wolno nam będzie w tym miejscu podkreślić, że niezależnie od własnych bogatych doświadczeń bardzo doceniamy również Państwa głosy i opinie jako praktyków, dlatego też, zanim opublikujemy pełny kontent w ramach Portalu chcielibyśmy, dać Państwu możliwość udziału w jego rozwijaniu – w szczególności wdzięczni będziemy za Państwa pytania odnośnie wątpliwości, jakie pojawiają się w praktyce Państwa raportowania oraz sugestie odnośnie przykładów i tematów do szczegółowego omówienia. Zależy nam aby obok funkcji, które pełni już dziś, Portal stał się również platformą wymiany myśli i integrował wokół siebie osoby zainteresowane możliwie jak najbardziej bezstresowym i rzetelnym raportowaniem. Prosimy śmiało zgłaszać potencjalne tematy do analizy na adres e-mail kontakt@ob-in.pl W miarę możliwości i zasadności wykorzystamy je przygotowując dalsze opracowania i analizy.

Na chwilę obecną w celach poglądowych kompleksowo przygotowaliśmy dla Państwa opis oraz wzór rozszerzonego raportu kwartalnego w wersji standardowej, co oznacza, że zawiera on nie mniej, nie więcej niż odniesienie się do minimalnego wymogu przepisów w tym zakresie. Kiedy tylko zbierzemy i rozpatrzymy Państwa pytania i sugestie przedstawimy wersję PREMIUM rozszerzonego raportu kwartalnego, w którym pokażemy rekomendowane przez nas ujawnienia zmierzające do podniesienia wartości użytkowej tego rodzaju raportu.

W dalszej kolejności – na bazie nowo zebranych doświadczeń i po dyskusji z Państwem sporządzimy szczegółowe wytyczne do Sprawozdań z działalności – w pierwszej kolejności półrocznych, następnie rocznych. Zagadnienie raportów okresowych, a w szczególności raportów półrocznych będzie również przedmiotem prowadzonego obecnie cyklu szkoleń, do którego udziału serdecznie zapraszamy. Tematyka szkolenia obejmie w szczególności omówienie ogólnych zasad sporządzania i publikacji raportów okresowych, planowanie układu treści części opisowych raportów okresowych ale również wybór właściwego momentu publikacji raportu okresowego pod kątem koordynacji działań IR. Liczymy, że po zakończeniu cyklu, nie dalej jak na przełomie czerwca i lipca br., a więc jeszcze na długo przed ostatecznym terminem publikacji raportów okresowych zaproponujemy Państwu ciekawe wzory rozwiązań i pomocne sugestie. Kolejnym krokiem będzie omówienie rocznych sprawozdań z działalności spółek – dokumentów jak wiemy najbardziej rozbudowanych i wymagających szczególnego nakładu pracy.

Jednocześnie dla tych, dla których przyjęta przez Redakcję metodologia działania w zakresie rozbudowy Portalu i timingu zamieszczania treści nie do końca odpowiada, w ramach zachęty proponujemy promocję. Otóż dla spółek, które wykupią dowolny abonament jeszcze w czerwcu 2013 jego bieg będziemy liczyli od dnia 1 lipca br. Tym sposobem czerwiec, oferujemy bezpłatnie. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja