Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Terminy

 

Terminowość realizacji obowiązków informacyjnych

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym podlegają szczególnemu reżimowi prawnemu w zakresie przekazywania informacji. Powyższe ma na celu zapewnienie jednej z fundamentalnych zasad funkcjonowania rynku regulowanego jakim jest zapewnienie inwestorom równego dostępu do informacji.

Z jednej strony emitenci mają zatem obowiązek publikacji określonych informacji, a przed ich publikacją zobowiązani są zachować te informacje w poufności. Z drugiej natomiast strony informacje te powinny być przekazywane w ściśle określonych terminach.

Spróbujmy zatem określić w jaki sposób rozumieć pojęcie terminu. Otóż w najprostszy sposób termin można zdefiniować jako konkretny moment w czasie lub ograniczenie czasowe dla oznaczonego zdarzenia lub czynności z którym związany jest określony skutek. Nie sposób jest sobie wyobrazić skutecznych regulacji prawnych, a takie regulacje tworzą przecież obszar obowiązków informacyjnych, bez zastrzegania określonych ram czasowych dla poszczególnych zdarzeń. Powyższe zagadnienie wydaje się być szczególnie istotne dla materii związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych. Jeżeli bowiem na emitenta nałożony został określony obowiązek, naturalne jest pytanie w jakim terminie należy ten obowiązek zrealizować.

W aspekcie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, przestrzeganie poszczególnych terminów przez spółki publiczne pełni zatem wieloraką funkcję. Po pierwsze stanowi to podstawę dla równego dostępu do przekazywanych informacji, które mają z pewnością największe znaczenie dla wyceny papierów wartościowych emitenta. Z pewnością wskazanie określonych terminów na realizację poszczególnych obowiązków informacyjnych porządkuje kwestię publikacji określonych informacji i umożliwia stworzenie określonych procedur ich przekazywania. Finalnie również, w aspekcie raportów okresowych określenie sztywnych terminów na ich publikację, zapewnia regularny i (cykliczny) dostęp do danych finansowych a więc informacji szczególnie istotnych dla inwestorów.

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja