Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Top Management

Zakładka „Top Managment”* jest skierowana do w głównej mierze do osób zasiadających w organach zarządzających, nadzorczych oraz pełniących w spółce funkcje kierownicze. Insiderzy pierwotni bo o nich mowa należą do osób na, które przepisy Prawa Rynku Kapitałowego nakładają szereg obowiązków w związku z piastowaną funkcją a przede wszystkim dostępem do specyficznego rodzaju informacji – informacji poufnych.

W ramach tej podstrony wyeksponowane zostaną najważniejsze informacje składające się na główne tematy, które powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań osób zarządzających i nadzorujących takich jak informacja poufna, kary KNF, znaczne pakiety akcji, notyfikacja, Komitet Audytu, etc. Celem Redakcji przy pracach nad niniejszą podstorną jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostęp do najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia osób kluczowych dla Spółki.

Czas to pieniądz.
Pieniądz to kadra menedżerska.
Kadra menedżerska to obowiązki.
Obowiązki to brak czasu.
Podstrona TOP MANGEMENT to dostęp do kluczowych informacji w krótkim czasie.
Szybki dostęp do informacji to oszczędność czasu kadry menedżerskiej.

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja