Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie (WZ) jest naczelnym organem spółki akcyjnej, który umożliwia akcjonariuszom sprawowanie nad nią władzy oraz realizację ich uprawnień wynikających z posiadanych akcji. Kompetencje i obowiązki WZ zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (KSH) oraz ustawach szczegółowych. W rolę akcjonariuszy wcielają się zarówno osoby fizyczne, jak również jednostki organizacyjne będące w posiadaniu akcji spółki akcyjnej. Polski ustawodawca dokonuje rozróżnienia na Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla których został przewidziany ten sam tryb zwoływania.

Nowe przepisy wprowadzone poprzez nowelizację Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. w sposób znaczący zmieniły proces organizacji Walnych Zgromadzeń w porównaniu z uprzednim stanem prawnym. Zmiany dotyczyły przede wszystkim etapu od zwołania do przeprowadzenia zgromadzenia oraz stricte jego procedury. Nowelizacja KSH odeszła od instytucji blokowania akcji na rachunku papierów wartościowych na rzecz formuły - record date (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), czyli dnia w którym ustala się listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu co stanowi główną, ale nie jedyną zmianę w porównaniu do wcześniej obowiązujących przepisów. Organizacja WZ wymaga od spółki publicznej podjęcia szeregu czynności uregulowanych przez powszechnie obowiązujące normy prawne a ponadto wiąże się z działaniami natury techniczno – organizacyjnej, które mają wpływ na skuteczność jego odbycia.

W niniejszej zakładce znajdą Państwo opis najważniejszych kroków jakie należy podjąć w celu prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe wytyczne odnoszące się do rejestracji Walnego Zgromadzenia w „Systemie WZ KDPW”.

Na poniższym diagramie przedstawiliśmy państwu sześć głównych obowiązków o których spółka musi pamiętać przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga podjęcia czynności organizacyjnych które umożliwią rzeczywiste odbycie WZ oraz jego sprawny przebieg. Do takich czynności zaliczamy m.in.:

- zapewnienie udziału notariusza w WZ,
- rezerwacja sali dla odbycia WZ, o ile nie odbywa się ono w siedzibie spółki,
- zapewnienie sprawnego systemu liczenia głosów na WZ – o ile liczba osób uprawnionych do udziału WZ jest duża,
- zapewnienie odpowiednich środków technicznych w przypadku podjęcia decyzji co do wykorzystania podczas obrad WZ środków komunikacji elektronicznej tj. transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym (zasada DPSN),
- zapewnienie odpowiednich środków technicznych umożliwiających zapis przebiegu obrad WZ w formie audio lub wideo w przypadku podjęcia decyzji co do rejestracji obrad WZ (zasada DPSN).

Tryb zwoływania, procedura rejestracji uczestników oraz prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej w znaczący sposób różnią się w stosunku do tzw. spółki zwykłej. Na emitencie ciąży znacznie więcej obowiązków w tym konieczność publikacji określonych raportów bieżących, rejestracji walnego zgromadzenia w systemie rejestracyjnym KDPW (po uprzednim uzyskaniu certyfikatu), jak również dostosowanie strony internetowej pod wymogi związane z ujawnianiem informacji, które muszą się na niej znaleźć. W ramach podstrony poświęconej walnym zgromadzeniom opisujemy dla Państwa poszczególne etapy od procesu zwoływania aż do dnia odbycia się walnego zgromadzenia, przypominamy również o obowiązkach informacyjnych po dniu odbycia się walnego zgromadzenia.

Ale to nie koniec. Udostępniamy również KALKULATOR HARMONOGRAMU WZ, za pomocą którego mogą Państwo obliczyć daty zdarzeń oraz czynności związanych z walnym zgromadzeniem, a dzięki jego sprzężeniu z PLANNEREM mają Państwo opcję zaprogramowania NEWSLETTER tak, aby automatycznie przypominał w określonych datach o ww. zdarzeniach i czynnościach do podjęcia.

Kalkulator jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy wprowadzić w aktywne pole zaplanowaną datę odbycia walnego zgromadzenia i wcisnąć przycisk wizualizacji.

Z kalkulatora mogą jednak korzystać wyłącznie zalogowani użytkownicy...

 

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Systemu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.