Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Zasady raportowania

Zasady ogólne

Raporty bieżące publikowane w związku ze zdarzeniami katalogowymi powinny być sporządzane zgodnie z ogólnymi zasadami raportowania. Zasady te ujęte zostały w § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia (...).

Zgodnie z treścią przepisów, o których mowa powyżej raporty bieżące powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny. Ponadto w przypadku gdy specyfika zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym. Jednocześnie przekazywane przez emitenta raporty bieżące powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

Konieczność stosowania ogólnych zasad raportowania oznacza w praktyce, iż odzwierciedlenie w danym raporcie minimalnego zakresu ujawnień, jaki jest wymagany dla danego rodzaju zdarzenia katalogowego nie w każdym przypadku będzie stanowić należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych. Zdarzyć się bowiem może, że w pewnych okolicznościach konieczne może być zamieszczenie (tak jak wymagają tego właśnie ogólne zasady raportowania) np. dodatkowych informacji gwarantujących prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz danej sprawy ponad te wymienione explicite w przepisach. W takim przypadku minimalistyczne podejście do raportowania polegające na tym, że spółka opisuje jedynie wymagane wprost przez przepisy zagadnienia może nie być wystarczające dla organu nadzoru, by ten ostatni mógł uznać, że obowiązek informacyjny został wypełniony w sposób należyty.

Reasumując można stwierdzić, że ilekroć w przepisach wskazane są określone katalogi informacji składających się na zakres ujawnień w danej sprawie nigdy nie mają one charakteru numerus clausus, tj. katalogu zamkniętego, bo tak naprawdę spółka sama musi umieć określić co składa się na sedno i sens przekazywanej informacji ponad minimalne wymogi przepisów.

W konsekwencji, przez minimalny zakres ujawnień w raporcie bieżącym dotyczącym danego zdarzenia rozumieć należy [...]

 

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja