Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Znaczne pakiety

Akcjonariusz, który osiąga określony w Ustawie o ofercie (...) udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej (innymi słowy kiedy przekracza określony próg) ma obowiązek powiadomić o tym, w specjalnym trybie tak Komisję jak i samą spółkę, w której ten udział został przekroczony. Przez przekroczenie rozumieć tutaj należy tak uzyskanie udziału w ogólnej liczbie głosu o wartości dokładnie wskazanego progu jak i zejście poniżej bądź powyżej tego progu.

Pierwszym progiem przy którego przekroczeniu powstaje obowiązek przekazywania stosownych zawiadomień, jest próg 5% w ogólnej liczbie głosów. Próg ten jest jednocześnie również progiem uznania posiadanego pakietu akcji za znaczący. A contrario, akcjonariuszy posiadających akcje uprawniających do mniej niż 5% ogólnej liczbie głosów nie uznaje się za znaczących i są co do zasady, oni zwolnieni z takiego obowiązku. Dlaczego powyżej wskazano „co do zasady”? Otóż w pewnych okolicznościach akcjonariusze mogą np. działać w porozumieniu lub możemy mówić o tzw. domniemaniu istnienia porozumienia. W takich sytuacjach mimo, że formalnie wskazany w przepisach próg nie zostaje przekroczony to jednak powstaje obowiązek zawiadomienia o zmianie w ogólnej liczbie głosów w spółce. Zagadnienia dotyczące porozumień oraz zakres ciążących w związku z tym obowiązków opisujemy szczegółowo w zakładce działanie w porozumieniu. Na początek pozwolimy sobie natomiast skupić się na zagadnieniach ogólnych.

Jesteś niezalogowanym Użytkownikiem Portalu.
Dostęp do pełnej treści po wykupieniu abonamentu.
Z poważaniem,
Redakcja.